Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Alphen aan den Rijn Voorwaarden Alphen aan den Rijn

Voorwaarden Alphen aan den Rijn

​​​

        Algemene Voorwaarden  EHBO bij evenementen 
        Rode Kruis Alphen aan den Rijn e.o.

1.      Algemeen
  1. Het Rode Kruis handelt volgens de 7 grondbeginselen van het Internationale
    Rode Kruis. Dit zijn Menslievendheid, Onpartijdigheid, Neutraliteit, 
        Onafhankelijkheid, Vrijwilligheid, Eenheid en Algemeenheid.
  2. Het Rode kruis helpt onvoorwaardelijk, maar u zult begrijpen dat wij wel 
        bepaalde afspraken met elkaar moeten maken om de inzet zo optimaal 
        mogelijk te laten  verlopen.
  3. De vrijwilligers van het Rode Kruis worden niet betaald voor hun inzet.

2. Aanvraag EHBO bij evenementen  
  1.   Aanmelding
Indien u van onze diensten (EHBO bij evenementen) gebruik maakt, dan moet             het hiervoor bestemde aanvraagformulier ingevuld en ondertekend worden                 geretourneerd.
  2. Minimale aanvraagtermijn
      De aanvraag EHBO bij evenementen dient uiterlijk 5 weken voor het evenement
    bij ons binnen te zijn. Deze tijd is nodig om onze vrijwilligers te werven voor de           hulpverlening.
 3. Ons adres
Nederlandse Rode Kruis afdeling Alphen aan den Rijn e.o.
      Postadres  Dillenburg 2 
        2404 EV   Alphen a/d Rijn  
E-mail:    coord.evenement@rodekruis-aadr.nl 
Gegevens Coördinatoren  hulpverleningen:
  Naam: Peter en Elly Ridder  
Telefoonnummer  0172-492496  
  4. Het Rode Kruis afdeling Alphen aan den Rijn e.o. wijst u erop dat de                                 mogelijkheid bestaat   dat de aanvraag niet kan worden gehonoreerd.
  5. Het Rode Kruis afdeling Alphen aan den Rijn e.o. zal ernaar streven om zo snel             mogelijk  schriftelijk uitsluitsel te geven. 

3. Werkzaamheden Rode Kruis Alphen aan den Rijn e.o.
  1. Naar aanleiding van het vragenformulier zal het Rode Kruis afdeling 
        Alphen aan den Rijn bepalen hoeveel vrijwilligers ingezet zullen worden.
        Dit zijn er altijd minimaal twee.
  2. EHBO-handelingen conform laatste druk Oranje Kruisboekje en goedgekeurde
      behandelingsprotocollen.
  3.   Opvang en verzorging (niet gewonde) slachtoffers.
  4.   Bij ernstige verwondingen wordt een huisarts en/of ambulance ingeschakeld.
Het Rode Kruis is niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende                     kosten.
  5.   De Rode Kruis bus is niet geschikt voor vervoerstaken die normaal door een                 ambulance  worden uitgevoerd.​
  6. Eventueel volgens afspraak tijdelijke opvang van zoekgeraakte kinderen.
        Er zal dan met de organisatie een afspraak gemaakt worden over een
        eventuele opvanglocatie.
  7. De Rode Kruisvrijwilligers kunnen niet ingezet worden voor orde- en                               veiligheidstaken. 
  8. Het Rode Kruis zal niet als bezemwagen fungeren. Kan echter wel uitvallers ​en/of
        overige slachtoffers langs een route behandelen cq vervoeren naar een EHBO              post.
  9. De communicatiemiddelen van het Rode Kruis zijn alleen bedoeld voor de                     noodzakelijke berichtgeving van het Rode Kruis

4. Bescherming privacy slachtoffers
  1.   Opvangruimte gewonden.
    Om de privacy van de slachtoffers zoveel mogelijk te waarborgen, wordt daar               waar mogelijk het slachtoffer opgevangen en/of behandelt in een door de                     organisatie beschikbare behandelruimte.
Bij buitenactiviteiten kan eventueel op verzoek van de organisatie door 
        het Rode Kruis een opvang- en behandelruimte ingezet worden.
  2. Noteren persoonsgegevens slachtoffer.
Tijdens de opvang en verzorging van slachtoffers (en zoekgeraakte kinderen)                 wordt door het Rode Kruis Alphen aan den Rijn e.o. een aantal                                         persoonsgegevens genoteerd.
Deze gegevens zijn vertrouwelijk en worden met de uiterste zorg behandeld.
        Indien nodig worden deze gegevens aan de hulpdiensten verstrekt.
        Alle zaken die in vertrouwen aan een Rode Kruisvrijwilliger verteld worden,                   zullen ook als zodanig worden behandeld en niet zonder toestemming aan                   derden worden verteld.

5.    Aansprakelijkheid Rode Kruis Alphen aan den Rijn ​oe.
  1. Voor de Rode Kruisvrijwilligers is door het Nederlandse Rode Kruis een                           collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
  2.   Het Rode Kruis Alphen aan den Rijn e.o. zal ervoor zorg dragen dat er goed   
  opgeleide vrijwilligers met minimaal een geldig EHBO diploma worden ingezet.
  3.   De Rode Kruisvrijwilliger zal geen voorbehouden handelingen volgens 
        de wet BIG  verrichten.

6. Kosten hulpverlening
  1.  Tarieven
De vergoeding wordt gevraagd om de kwaliteit en de kwantiteit van de 
dienstverlening van het Rode Kruis afdeling Alphen aan den Rijn e.o. in stand te 
kunnen houden. Eventuele onkostenvergoedingen ( reiskosten / catering ) 
        voor de vrijwilligers worden ook in rekening gebracht.
De tarievenlijst wordt met het aanvraagformulier meegestuurd.
De reiskostenvergoeding vrijwilligers vind plaats conform de                                             onkostenvergoedings-regeling van het Nederlandse Rode Kruis.
        Als vertrekpunt wordt hierbij het afdelingsgebouw Alphen aan den Rijn                         aangehouden.
  2. Betalingstermijn
        Wij verzoeken u om binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur het 
        bedrag over  te maken op IBAN: NL19 RABO 0153185120  t.n.v. het Rode Kruis             Alphen aan den Rijn   onder vermelding van het factuurnummer.