Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Horst a/d Maas - Venray Dit doen we Algemene Voorwaarden EHBO bij evenementen

Algemene Voorwaarden EHBO bij evenementen

Artikel delen?

Artikel 1: Definities

1. Rode Kruis: de vereniging het Nederlandse Rode Kruis, of één of meer van de afdelingen of districten van de vereniging het Nederlandse Rode Kruis.
2. Organisator: de organisator van een Evenement.
3. Partij of Partijen: respectievelijk het Rode Kruis dan wel Organisator of het Rode Kruis en Organisator.
4. BLS: Basic Life Support
5. Evenement: de gebeurtenis zoals omschreven in de Offerte.
6. Offerte: het schriftelijk aanbod van het Rode Kruis om tegen een bepaalde prijs hulp te verlenen bij een Evenement.
7. Eerste hulppost: een vaste of mobiele EHBO-voorziening waar hulpverleners eerste hulp en/of medische zorg kunnen verlenen, zoals beschreven in artikel 3 lid 2 onder b..
8. Medische dienst: inzet van (gespecialiseerde) verpleegkundige, arts (specialist) of (ambulance)chauffeur op de zorgniveaus: BLS+ sportgeneeskunde en (spoedeisende) huisartsenzorg en advanced life support.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Rode Kruis zich verbindt / zal verbinden om hulp te verlenen voor Organisator, alsmede op alle daaruit voor Rode Kruis voortvloeiende handelingen.
2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, de offerte of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
3. Indien voorwaarden in deze algemene voorwaarden en in de Offerte onderling tegenstrijdig zijn, gaat de in de Offerte opgenomen voorwaarde voor.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Organisator wordt door Rode Kruis uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Primaire verplichtingen van Partijen

1. Het Rode Kruis zorgt voor:

 • a. levering van de in de Offerte overeengekomen personele inzet;
  b. bevoegde en bekwame hulpverleners;
  c. herkenbare kleding;
  d. een adequate verzekering van de Rode Kruishulpverlener;
  e. beschikbaarheid van het benodigde materieel tijdens de inzet;
  f. een draaiboek of planning m.b.t. de hulpverlening van het Rode Kruis;
  g. juiste en voldoende eerste hulp- en medische middelen voor een adequate uitvoering van de hulpverlening;
  h. zo nodig psychosociale nazorg voor de Rode Kruishulpverlener in geval van schokkende gebeurtenissen.

2. De Organisator zorgt ervoor dat:

a. wordt voldaan aan alle eisen die worden gesteld in de evenementenvergunning, landelijke richtlijnen van GHOR Nederland en van toepassing zijnde branche-specifieke richtlijnen ten aanzien van de medische hulpverlening.
b. er een of meer Eerste hulpposten aanwezig zijn;
c. elke Eerste hulppost voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • herkenbaar, bereikbaar en toegankelijk voor Rode Kruisvoertuigen, ambulances en hulpvragers;
 • de juiste afmetingen (afhankelijk van vaste of mobiele voorziening);
 • voldoende verlichting, elektriciteitsvoorzieningen en juiste temperatuur;
 • Een tafel en min. 4 stoelen;
 • een goede ventilatie, rookvrij en gescheiden van andere ruimten waar roken is toegestaan;
 • toegang tot sanitaire voorzieningen, met stromend water, in of nabij elke Eerste hulppost;
 • alle overige voorwaarden zoals benoemd in de evenementenvergunning.

d. de Rode Kruishulpverleners voldoende eten en drinken krijgen dat aan alle hygiëne-eisen voldoet.
3. Indien de Organisator aan een of meerdere van bovenstaande voorwaarden niet kan voldoen, kan het Rode Kruis hierin faciliteren. De kosten hiervoor worden toegevoegd aan de Offerte.
4. Organisator staat borg voor de veiligheid van de hulpverleners en slachtoffer(s).
In het uiterste geval legt de Organisator het evenement of de wedstrijd op verzoek van het Rode Kruis stil als er sprake is van een onveilige situatie en het slachtoffer naar het oordeel van de hulpverlener niet verplaatst kan worden en professionele hulp moet worden ingeroepen, zonder dat het Rode Kruis tot enige schadevergoeding gehouden is.
5. Verder zorgt de Organisator dat gedurende het Evenement:
a. te allen tijde een contactpersoon van de Organisator via moderne/elektronische communicatiemiddelen bereikbaar is;
b. er altijd ongehinderde toegang is tot alle locaties voor de hulpverleners indien hiertoe een medische noodzaak is.

Artikel 4 Aanvang, looptijd en beëindiging

1. De samenwerking vangt aan zodra Partijen de Offerte hebben getekend of schriftelijk hebben bevestigd en eindigt op het moment dat elke Partij aan alle verplichtingen uit deze Offerte en bijbehorende voorwaarden heeft voldaan.
2. Indien de werksituatie als onveilig beschouwd wordt door het Rode Kruis en hier door de Organisator geen maatregelen op kunnen worden genomen, kan het Rode Kruis de hulpverlening per direct beëindigen. De gemaakt kosten conform Offerte zullen dan worden verrekend.
3. Uiterlijk twee maanden na het aflopen van de samenwerking evalueren Partijen de samenwerking.

Artikel 5 Kwaliteit en bevoegdheid

1. De in te zetten hulpverleners voor de BLS hulpverlening bezitten minimaal een geldig certificaat uitgebreide Eerste Hulp van het Nederlandse Rode Kruis of een ander, door het Rode Kruis erkend Eerste hulpdiploma (op dit zelfde niveau), alsmede over de in de offerte overeengekomen aanvullende opleidingen. Rode Kruis Eerste hulpverleners verrichten alleen handelingen waartoe een gecertificeerde eerste hulpverlener bevoegd is, binnen het kader van de dienstverlening van het Rode Kruis. Behalve paracetamol verstrekt een eerste hulpverlener geen medicijnen.
2. De in te zetten hulpverleners vanuit de Medische dienst van het Rode Kruis handelen conform de voor hen geldende professionele standaard.
3. Bij handelingen die de bevoegdheid van de ingezette hulpverleners overstijgen zal de hulpverlener externe deskundige ondersteuning inschakelen.
4. Het Rode Kruis kan derden inschakelen indien aanvullende materialen en/of personen (met extra bevoegdheden) nodig zijn. De kosten hiervoor worden toegevoegd aan de Offerte.

Artikel 6 Privacy hulpvragers

1. Tijdens het Evenement noteren de Rode Kruishulpverleners de geboden hulp op een slachtofferregistratieformulier. Deze gegevens zijn alleen bestemd voor het slachtoffer zelf, het Rode Kruis of de daartoe bevoegde overheidsinstantie(s).
2. Op aanvraag kan alleen informatie worden gedeeld over het aantal behandelingen en de aard van de letsels. Er worden hierbij nooit persoonsgegevens verstrekt, tenzij het betreffende slachtoffer uitdrukkelijk hiervoor schriftelijk toestemming
geeft of heeft gegeven.

Artikel 7 Financiële aspecten

1. Als kosten op basis van nacalculatie geoffreerd zijn, brengt het Rode Kruis de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening.
2. De Organisator maakt het factuurbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum over op het op de factuur vermelde rekeningnummer van het Rode Kruis onder vermelding van het Offertenummer.
3. Indien tijdens het Evenement de noodzaak blijkt van uitbreiding van de te leveren diensten, bespreekt het Rode Kruis met de contactpersoon van Organisator en indien mogelijk geleverd. De levering van deze schriftelijk overeengekomen diensten worden dan aanvullend door het Rode Kruis gefactureerd.
4. Het Rode Kruis kan de Organisator vragen om een aanbetaling te doen tot 50% bij acceptatie van de Offerte.
5. Het Rode Kruis hanteert een standaard vergoeding aan hulpverleners voor reiskosten. Deze reiskosten zijn gebaseerd op het standaard OV-tarief, 2e klasse of € 0,28 per kilometer.
6. Indien een hulpverlener er voor kiest om met de auto te reizen dan dient de Organisator zorg te dragen voor een parkeerplek op of in de directe omgeving van het Evenement. Indien de Organisator niet zorg draagt voor een parkeerplek zullen de parkeerkosten volledig aan de Organisator worden doorberekend.
7. Bij annulering door de organisator behoudt het Rode Kruis zich het recht voor de volgende annuleringskosten in rekening te brengen:

​Binnen 2 weken voor het Evenement:​75% van het offertebedrag
​Tussen 6 en 2 weken voorafgaand aan het Evenement:​50% van het offertebedrag
​Bij annulering tussen ondertekening van de Offerte en 6 weken voorafgaand aan het Evenement door de Organisator:​25% van het offertebedrag

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Het Rode Kruis is aansprakelijk voor zaak- en letselschade door toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de Offerte en algemene voorwaarden.
2. Daarnaast is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar op basis van de met het Rode Kruis gesloten aansprakelijkheidsverzekering zal uitkeren. Het Rode Kruis geeft op eerste verzoek van de Organisator de
polisvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering aan Organisator ter inzage.
3. De Organisator vrijwaart het Rode Kruis van aanspraken van derden die niet voortvloeien uit toerekenbare tekortkoming van het Rode Kruis.

Artikel 9 Overmacht

Het Rode Kruis is niet aansprakelijk voor schade door het niet leveren van de afgesproken diensten als dat het gevolg is van
omstandigheden waarop het Rode Kruis geen invloed heeft en op grond van de wet niet voor haar rekening komt.

Artikel 10 Embleem-, logo- en naamgebruik

1. Partijen mogen elkaars naam en logo alleen gebruiken na schriftelijke toestemming en onder de voorwaarden die de andere Partij daaraan verbindt. Het is Organisator niet toegestaan het embleem van het Rode Kruis te gebruiken.
2. Na beëindiging van de samenwerking zal de Organisator de naam en het logo van het Rode Kruis niet meer gebruiken.

Artikel 11 Publicitaire uitingen

1. Mededelingen en/of publicaties over de samenwerking mogen alleen worden gedaan na schriftelijke goedkeuring van de andere Partij.
2. Van alle uiteindelijke publicaties ontvangen Partijen ten minste één afschrift of een mededeling met link naar de publicatie.

Artikel 12 Ontbinding

1. Beide Partijen kunnen de samenwerking onmiddellijk per aangetekende brief ontbinden:
a. als de andere Partij de afspraken in de Offerte en deze algemene voorwaarden niet behoorlijk nakomt;
b. bij faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie, overname of een soortgelijke rechtstoestand van de onderneming van een Partij;
c. als een Partij schade toebrengt aan naam, integriteit of faam van de andere Partij.
2. Door ontbinding blijven andere rechtsmiddelen, zoals het recht tot het eisen van schadevergoeding, intact.

Artikel 13 Toepasselijk recht

Op deze Offerte en algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.