Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Smallingerland en Achtkarspelen Actueel

Actueel

​​​
RK-vlag.jpgAfdeling Smallingerland en Achtkarspelen
=========================================
 
NOTULEN CONTACTAVOND D.D. 15 SEPTEMBER 2014

Aanwezig: Minke Graafsma (voorzitter), Louis Welters (penningmeester), André Hiemstra, Ida van Kampen - Damsma, Jan van Dijk, René van den Broeke, Willy Draaisma, Geesje van de Wal - Smid, Anneke Vries, André Zandstra, Giny Bosma, Hardy Deiman, Roel Komduur, Aafke Bouma - De Haan, Marion Bakker, Anne Dekker, Aukje Kloosterman, Thea de Vries, Aafje Molenkamp, Joke Huwae, Taetske van der Hem, Frans Boersma en Irmgard Vogels (secretaris)

Afwezig met kennisgeving: Els Noorda, Loes de Roos, Annie Bruintjes, Sjoeke Bremer, Doetie Postuma, Christien van der Voort en Peter Kingma.

1. Welkom
De voorzitter heet iedereen welkom. Zij meldt dat Alie Eilander (administratief medewerker) en Freerk Wierenga (chauffeur) wegens ziekte zijn gestopt. Het bestuur gaat op ziekenbezoek. Verder bedankt de voorzitter Grytine Twijstra die afgelopen zomer Alie Eilander verving. Nu zijn Hinke Dijkstra en Jannie Bijma als administratieve medewerksters benoemd. 
Ook meldt de voorzitter dat Jan van Opzeeland is gestopt. Op zijn verzoek heeft het bestuur bij hem thuis afscheid genomen. De penningmeester heeft nu het kantoor, de bus, het gebouw en de tuin in portefeuille. 

2. Notulen van de Contactavond van 24 maart 2014
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de secretaris. 
 
3. Strategisch doel 1: Beperken gevolgen van noodsituaties
André Zandstra geeft aan dat er meer accent wordt gelegd op voorlichting. Hij verwijst naar de Hittewaaier en Koudewaaier met tips wat te doen bij extreme hitte of koude. 

4. Strategisch doel 2: Versterken van de zelfredzaamheid
De voorzitter voert het woord omdat we hiervoor (nog) geen coördinator hebben gevonden. Zij deelt mee dat we van Thuiszorg verzoeken hebben gekregen om mantelzorgers te vervangen. Zij heeft Thuiszorg verwezen naar Humanitas en/of Zonnebloem, omdat onze vrijwilligers niet opgeleid zijn voor mensen met een ziekte of beperking. Anne vraagt wat dit betekent voor ’t Lytse Sicht. Zij meent namelijk dat blinden en slechtzienden niet passen bij de Zonnebloem. De voorzitter antwoordt dat ’t Lytse Sicht, als onderdeel van Sociale Hulp, tot 2020 bij het Rode Kruis mag blijven. 


5. Strategisch doel 3: Vergroten respect & hulpbereidheid
De voorzitter voert het woord omdat we ook hiervoor (nog) geen coördinator hebben gevonden. We zoeken samenwerking met het District, die hier jongeren voor inzet. 

6. Overige activiteiten: 
Sociale Hulp Achtkarspelen
Anneke heeft geconstateerd dat in het Programmaboekje mist dat de feestmiddag op 19-2-2015 ook voor de gasten is bedoeld. De secretaris corrigeert dit voor het Programmaboekje 2015-2016. De voorzitter verzoekt Anneke en Thea hun gasten te wijzen op hun WMO-vervoer. 
’t Lytse Sicht Smallingerland
Anne Dekker geeft aan dat blinden en slechtzienden niet in aanmerking komen voor WMO-vervoer. Volgens de gemeente kunnen ze wel lopen. De gemeenteambtenaar die uitleg over het WMO-vervoer zou komen geven, kwam helaas niet opdagen. Aafke adviseert om hiermee naar de WMO-raad of de ANBO te gaan.
Sociale Hulp Smallingerland
Thea meldt dat ze 17-9-2014 haar vergadering met de werkgroep heeft. Op dit moment worden 13 gasten aan huis bezocht.
Handwerkgroep Smallingerland
Taetske meldt dat een nieuwe gast deelneemt. Vrijwilligers en gasten gaan adressen en telefoonnummers uitwisselen. Een mevrouw uit Beetsterzwaag heeft haar handwerkmateriaal geschonken. Voor de jaarlijkse braderie in juni willen ze graag de nieuwe vlag lenen. Aafke vraagt wanneer het bestuur afscheid neemt van Okje de Haan. De voorzitter antwoordt dat Okje heeft verzocht om alleen op 23 september 2014 van de Handwerkgroep afscheid te nemen. 
Creagroep Smallingerland
De voorzitter geeft aan bij Arina te zullen informeren naar de ziekte van haar man. 
Bijzondere Vakanties
Ida stelt dat gasten de vakanties te duur vinden. Anneke vult aan dat de Valkenberg de midweek met 1 dag verkort heeft (nu van maandag t/m vrijdag). Giny relativeert de prijs, gelet op wat gasten ervoor krijgen. Ida herhaalt haar verzoek dat alle gasten reductie krijgen van de afdeling. De penningmeester wijst, namens het bestuur, dit verzoek af. Gasten kunnen zich desgewenst aanmelden voor de Regeling Gastenfonds van het Verenigingskantoor. Volgens Ida leert de ervaring echter dat gasten het opgeven van hun inkomenssituatie te bezwaarlijk vinden. De penningmeester biedt aan om het besluit toe te lichten in de werkgroep.
Dagboottocht
De voorzitter geeft aan regelmatig contact te hebben met Minke Visser over de operaties aan haar voet. De voorzitter is erg blij dat Minke, Anneke en Johan ook in 2015 weer een dagboottocht willen organiseren. 
Sociaal Vervoer
Roel meldt dat de bus te weinig wordt ingezet. Daar wordt de bus ‘lui’ van. Hij vindt dat de bus ingezet moet worden voor vrijwilligers en/of gasten in rolstoel c.q. stolstoel. Hij zegt toe dat Jan van Dijk ingezet wordt als chauffeur.  

7. Vrijwilligersmanagement
De voorzitter meldt dat we hiervoor (nog) geen coördinator hebben gevonden. 

8. Communicatie
Jan informeert wie er wel eens op onze afdelingssite (www.rksmalacht.nl) kijkt. Enkele aanwezigen blijken dat te doen. Giny vindt het van belang dat we de site in de lucht houden, omdat we zo ook worden gevonden door nieuwe vrijwilligers. 
Vervolgens wil Jan weten wie er gebruik maakt van Intranet. Hardy, André, Giny en Ida doen dit. Zij vinden het echter niet erg toegankelijk. De voorzitter zal dit in de landelijke Ledenraad aan de orde stellen. 
Giny vraagt of het Programmaboekje 2015-2016 weer een rode omslag kan krijgen. Logo kan dan in een wit vlak worden geplaatst. De secretaris zegt dit toe. 

9. Eigen organisatie
De voorzitter meldt dat de haag, planten en struiken op kosten van de gemeente worden verwijderd. We bekijken nog of het nodig is om borden ‘verboden honden uit te laten’ te plaatsen. Ook worden door de gemeenten de logo’s aan de gevels opnieuw geschilderd. 
Aafke wil graag weten tot wanneer we het gebouw mogen huren van de gemeente. De voorzitter antwoordt dat het huurcontract loopt tot en met 31-10-2018.

10. Lokale fondsenwerving
Frans geeft aan dat hij de collecte 2014 een leuk project vond. Hij bedankt Aafke, alle collectanten en zijn 2 assistent coördinatoren. Door zo’n 150 collectanten is € 7.630 opgehaald. Hier gaat € 1.250 aan kosten af (o.a. oude grijze collectebussen vervangen door nieuwe groene). Maar … we hopen dat we € 4.748 erbij krijgen van het Verenigingskantoor (de zogenaamde collecteverdubbelaar). Frans gaat volgende week naar het overleg van collectecoördinatoren in Leeuwarden. 
Hij start in januari 2015 met de organisatie van de collecte 2015. Hij streeft naar:
Uitbreiding van collectecoördinatorenteam
Uitbreiding van wijkcoördinatorenteam
Uitbreiding van collectantenteam naar 200
Meer inzet van vrijwilligers voor de collecte
De voorzitter bedankt Frans voor zijn inzet. Aafke meent dat ca. ¼ van de mensen geen geld geeft aan de collecte. Zij verzoekt Frans ervoor te zorgen dat er voldoende flyers (doneren per SMS) beschikbaar zijn. Die kunnen door de collectanten in de brievenbus worden gedaan van mensen die ze niet thuis treffen. Verder vraagt zij naar de bestemming van de collecteopbrengst. De voorzitter antwoordt dat dit geld geheel bestemd is voor de eigen afdeling. Dit jaar wordt het benut voor een AED. Aafke adviseert om de bestemming van de opbrengst in 2015 vooraf in de krant bekend te maken. De secretaris zal hiervoor zorgen.11. Centrale middelen
De penningmeester en secretaris hebben samen de vorig jaar ingediende Meerjarenbegroting 2014-2016 geactualiseerd. De penningmeester geeft aan dat het hoofd Financiën van het Verenigingskantoor zijn fiat moet geven bij bestedingen > € 1.000. 

12. District Fryslân
De secretaris is gevraagd voor de districtswerkgroep Financiën. Die werkgroep adviseert het districtsbestuur hoe de centrale middelen kunnen worden verdeeld over de afdelingen. 
De voorzitter is gevraagd voor de districtswerkgroep District Nieuwe Stijl. Die werkgroep adviseert het districtsbestuur hoe de strategische doelen het beste kunnen worden gerealiseerd.
De aanwezigen juichen het toe dat het geluid van onze afdeling wordt ingebracht. 
De secretaris zal de uitnodiging voor de werkconferentie van het District op 19 november mailen naar de AB-leden. 

13. Rondvraag
De voorzitter wijst Anneke erop dat Timpaan start met netwerkcoaches. Taetske vraagt hoe ze in het gebouw moet komen? De voorzitter geeft aan dat we niet teveel sleutels in omloop willen hebben. De penningmeester komt hierop terug. Misschien is een 3e sleutelkastje bij de voordeur een oplossing.
Thea meldt dat ze weer een uitnodiging heeft van Ben’r. 
André Zandstra vraagt of het mogelijk is om laaghangende takken te (laten) snoeien i.v.m. de bus. 
André Hiemstra vraagt wanneer de volgende vrijwilligersavond is? De voorzitter antwoordt op 29 mei 2015 (pag. 5 van het Programmaboekje). 
Ida krijgt het laatste Programmaboekje. De secretaris laat er nog 20 maken. 
De voorzitter bedankt om 22:00 uur iedereen voor hun komst en inbreng. 

Drachten, 27 oktober 2014
I.M.E. Vogels, secretaris


Aldus vastgesteld op 14 september 2015


voorzitter             secretaris
M. Graafsma I.M.E. VogelsAanvulling​: Bij 6 staat ANBO. S.v.p. aanvullen met KBO of PCOB. Via SOS kan ook. Samenwerkende Ouderenbonden Smallingerland.
Met dank voor de notulen.. Gr Aafke Bouma-de Haan--------------------------------------------------------------------​

klik hier voor een overzicht van de vacatures

Hoewel (bijna) alle info hier te vinden is, kunnen de vrijwilligers en bestuursleden ook inloggen op het Intranet van het Rode Kruis
Dit is een besloten site. Uiteraard kan dat alleen als u een vrijwilligersnummer heeft. Hoe dat werkt, leest u op het Intranet van het Rode Kruis

Binnenkort kan dit alleen nog via tools.rodekruis.nl

​ 

 

 

  ​