Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Voorne Putten Dit doen we Airborne wandeling

Airborne wandeling

Voor de 65e maal, wordt ter herdenking van de "Slag om Arnhem (september 1944)", de "AIRBORNE-wandeltocht" georganiseerd (elke 1e zaterdag in september) en wel op 3 september 2011 te OOSTER­BEEK.  De door het Rode Kruis te lopen afstand bedraagt, 15 km.
 
MEDAILLES en GESPEN:
 
Vanaf 30x wandelen worden medailles/gespen beschouwd als bijzonder, waarvan melding gemaakt moet worden aan de organisatie. Deze houdt hiervan administratie, zodat zij b.v. aan kroonjaren extra aandacht kunnen besteden en hiermee ook oneigenlijke toekenning kunnen voorkomen. Buiten dat moeten deze vroegtijdig besteld worden omdat daarvan logischerwijze geen grote aantallen in voorraad zijn, in tegenstelling tot b.v. de 1e, 2e of 10e keer. Aan u het verzoek om, indien van toepassing, van uw mensen z.s.m. de volledige N.A.W.-gegevens aan ons door te geven.
 
KOSTEN:
 
Zoals wellicht bekend wordt het batig saldo van de tocht door de Politie sportver. gebruikt om financieel minder draagkrachtige veteranen naar Nederland over te laten komen voor de herdenkingen rond 17 september.  Omdat het dit jaar de 65e herdenking is en dit gezien de leeftijd van de veteranen de laatste grote herdenking zal zijn, wil men nog eenmaal zoveel mogelijk veteranen naar deze regio halen. Dat is de reden waarom vorig jaar al een tijdelijke prijsverhoging door de organisatie is toegepast. Deze bedragen € 15,00 (met lunchpakket) of € 8,00 (zonder lunchpakket) per persoon.
 
Het totaalbedrag dient uiterlijk 15 augustus 2011 te zijn overgemaakt op RABO bank no.: 1222.58.711, t.n.v. het District. Arnhem van het Nederlandse Rode Kruis te Arnhem, o.v.v. de Afdeling of het District en het aantal deelne­menden met/zonder lunchpakket.
Aanmelding en betaling op de marsdag zelf wordt beschouwd als individuele na- inschrijving en is duurder dan de collec­tie­ve voorinschrijving. Daarbij moet u er rekening mee houden dat geen lunchpakketten meer verkrijgbaar zijn. Daarom, maar zeker ook om organisatorische reden, is het belangrijk dat u zich houdt aan de aanmeldings- en uiterste betaaldatum. Alle "betaalde" aanmeldingen worden vooraf collectief inge­schreven door de afd. ARNHEM.
 
KLEDING:
 
Het Defilé en de Intocht worden gelopen in de bedrijfskleding. Diegenen die niet in het bezit zijn van deze kleding kunnen het (oude) werkpak dragen. Bij de bedrijfskleding of het werkpak horen geen opzichtige haar- en/of oorversieringen, speldjes, etc. Ook schouder-, hand-, polstassen of rugzakken mogen niet worden meegedragen, deze kunnen in bewaring worden gegeven in een speciaal daarvoor bestemd R.K.-voertuig.
JEUGD en JONGEREN-groepen worden eveneens verzocht uniform gekleed te zijn, bij voorkeur een wit T-shirt met het Jeugd en Jongeren-embleem c.q. de witte Rode Kruis-polo (nieuwe kleding) op een blauwe spijkerbroek. Dit kledingvoorschrift is noodzakelijk omdat u zich presenteert als het "Rode Kruis Nederland” waarbij het als zeer storend wordt ervaren wanneer daaraan niet correct gekleed wordt deelgenomen. Tevens bevordert dit de herken-baarheid, want afgelopen jaren deden zich m.n. bij een aantal Jongerengroepen problemen voor omdat deze onvoldoende herkenbaar waren.
Tussen het Defilé en de Intocht, bent u vrij om makkelijker zittende kleding en/of schoeisel aan te trekken. Wij zijn ons er van bewust dat het moeilijk is om eenheid te krijgen in de kleding en zullen daar tijdens het opstellen rekening mee houden, per slot van rekening is correct gedragen bedrijfs- of werkkleding ook een uniform.
 
VERZAMEL- en Startpunt:
 
Dit is, in het Dr Leo Kannerhuis het voormalige Mozaïekcollege aan de Stationsweg 49 (bij het N.S.-station/eindpunt stadsvervoer) te Oosterbeek en is met het openbaar vervoer makkelijk te bereiken, t.w.:.
West- en Midden Nederland; de stoptrein Utrecht-Arnhem (stati­on Oosterbeek) of de streekver­voerdienst Connexxion,
Noord- Oost en Zuid Nederland; trein of de streekvervoersdiensten Connexxion en Syntax naar Arnhem-Centraal, waarna de stoptrein Arnhem-Utrecht (station Oosterbeek) of het stads- en streekvervoer die vanaf het Centraal Station
Arnhem deze dag een continu dienstregeling (bus vol, dan vertrekken) voert.
Gezien de grote drukte is het niet verstandig om met eigen vervoer te komen (filevorming, ver weg gelegen parkeerter-reinen, beperkende verkeersmaatregelen).
U bent welkom vanaf 10.00 uur, waarbij uw Groeps­leid(st)er dringend verzocht wordt zich eerst te melden bij de Administra­tie (ingang). Daar worden de wijzigingen doorgenomen, uw "wandelboekjes" bijgewerkt en het "huishoude­lijk reglement" uitgereikt. Routebeschrijvingen zijn beperkt voorradig. Vanaf dat tijdstip zijn de koffie en de thee klaar en zijn de toiletten opengesteld. Om 11.00 uur wordt een begin gemaakt met het opstellen voor de start en het Defilé, waarna rond 11.30 uur gestart wordt.
 
ALGEMEEN:
 
- Om een sportieve gang van zaken te bevorderen, wordt u dringend verzocht bij de splitsing van de 10 en de 15 km., de 15 km.-borden te volgen. Om u de gelegenheid te bieden de 15 km. uit te lopen verwachten wij u uiterlijk 15.30 uur terug bij de Concertzaal voor het opstellen voor de Intocht. - Volgens de reglementen van de organiserende Politie Sportvereniging (P.S.V.) moet een groep uit minimaal 11 personen bestaan om een "groepsprijs" te krijgen.
- Wilt u zo vriendelijk zijn om de regels gesteld door de Organi­satie, m.n. op de locaties, goed in acht te nemen en u niet te begeven in ruimten en op plaatsen die zijn afgezet.
- Elk jaar weer moeten wij u erop wijzen dat het verboden is om u met uw Rode Kruisvoertuigen op de route te begeven. Dit is enkel toegestaan voor de R.K-voertuigen, welke tot de organisatie behoren en voorzien zijn van geldende passeerbewijzen. U dient dus de aanwijzingen van de politie stipt op te volgen anders zijn deze genoodzaakt verbaliserend op te treden.
 
 
 
Noot voor de coördinator:
Door de districtenvorming is er het e.e.a. veranderd binnen het R.K., wat ook gevolgen heeft voor ons adressenbestand. Om dat up to date te houden is het van belang te weten of u zich aanmeldt als district of als afdeling en onder welk district uw afdeling valt. Daarnaast willen wij weten of de groepsleid(st)er en/of contactpersoon ook degene is waaraan de correspondentie kan worden gericht dan wel dat anderen binnen uw district of afdeling benaderd moeten worden. Verder is het belangrijk dat adreswijzigingen, etc. z.s.m. worden doorgegeven. Vriendelijk verzoek om de gevraagde gegevens/wijzigingen, indien van toepassing, aan te geven op de achterzijde van het aanmeldingsformulier.