Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Voorne Putten Dit doen we Werkplan 2012

Werkplan 2012

 

                  District Voorne Putten Rozenburg 

Werkplan 2012
 
 
Inhoudsopgave.
 
 1. Algemeen
A.1.      Personalia (verwachting per 1 januari 2012)                                    
A.1.1.         Samenstelling van het bestuur                                                    
A.1.2.         Samenstelling van het team van coördinatoren                          
A.1.3.         Samenstelling van het team van assistent-coördinatoren          
A.1.4.         Beroepsondersteuning                                                               
A.1.5          Docenten
A.1.6.         Gebouw          
A.2. Activiteiten en beleid van het Bestuur        
A.2.1.         Vergaderingen 
A.2.2.         Vervulling vacatures     
A.2.3.         Plannen           
A.2.4.         Werkplan en jaarverslag
A.2.5.         Waardering vrijwilligers 
A.2.6.         Decoraties       
A.2.7.         Afscheid en herbenoeming      
A.2.8.         Professionalisering      
A.2.9.         Beroepsondersteuning 
A.2.10.       Exploitatie gebouw Brielle        
B.   Activiteiten en beleid van de Taakvelden
B.1.Taakveld 1.:           Internationale Activiteiten & Jeugd
B.2 Taakveld 2:             Sociale Hulp Nationaal 
B.2.1.         Groepsactiviteiten Sociale Hulp
B.2.2.         Uitgangspunten van het district
B.2.3.         concrete doelstellingen voor 2012        
B.2.4.         Meerjarenplanning 2012-2013   
B.3. Taakveld 3:           Noodhulp        
B.3.1.         Disciplines Noodhulp   
B.3.2.         Uitgangspunten van het district
B.3.3.         Concrete doelstelling tot 2012  
B.3.4.         Meerjarenplanning 2010-2013   
B.4. Taakveld 4:           Fondsenwerving & Communicatie        
B.4.1.         Algemeen        
B.4.2.         Fondsenwerving
B.4.3.         Collecte           
B.4.4.         Communicatie / PR      
B.5       Taakveld 5:       Vrijwilligersmanagement & Opleidingen
B.5.1.         Werven
B.5.2.         Beheer/Behoud /Doelstellingen
B.5.3.         Consolideren van bestaande activiteiten           
B.5.4.         Organiseren van cursussen, trainingen en themabijeenkomsten 
C. Financiële zaken           
C.1.          Beleid  
C.2.          Begroting en toelichting
C.2.1.        Begroting
C.2.2.        Toelichting op de begroting 2012           
 
A. Algemeen.

A.1. Personalia (verwachting per 1 januari 2012).

A.1.1. Samenstelling van het Districtsbestuur.

Voorzitter                  : mevrouw G.W.M. van Viegen
Penningmeester     : de heer L. Gebuys
Secretaris                 : de heer J.S. Westerveld
Taakveld I                 : mevrouw M.J. de Sutter
Taakveld II                : mevrouw C.J.W. Klee
Taakveld III               : de heer M. de Ruiter
Taakveld IV              : de heer Chr. van Bremen
Taakveld V               : de heer R. Helderop.

A.1.2. Samenstelling van het team van coördinatoren (verwachting per 1 januari 2012).

Taakveld I:

- Internationale hulpverlening: mevrouw S. Fikri
- Jongeren: vacant
- Tracing: de heer J.W. Vermaat.

Taakveld II:

- Bijzondere vakanties: mevrouw L. Waleboer-Versteeg
- Recreatieve Activiteiten Hellevoetsluis: mevrouw M. Blom
- Recreatieve Activiteiten Rozenburg: mevrouw H.H. Nieuwenhuizen-Anninga
- Recr. Act. en Huisbezoek Spijkenisse : mevrouw F.C. in ’t Veld
- Huisbezoek Westvoorne: vacant
- Sociaal Vervoer: de heer A. Hamelink
- Rollend materieel: de heer F. de Ronde
- Busreis Westvoorne: vacant.

Taakveld III:

- Hulp bij Evenementen: de heer C.B. Jongerius                            
- Opvang en Verzorging: de heer C.B. Jongerius
- Logistiek, kleding en verbandmiddelen: de heer G. van der Molen en mevrouw P.M. van der Molen
- Verbindingen: de heer T. Timmer.
 
Taakveld IV:

- Communicatie/PR : de heer Th. de Jong
- Fondsenwerving : de heer B. Boller
- Collecte: vacant
- Nieuwsbrief: de heer W. van der Boon.
 
Taakveld V:

- Vrijwilligersmanagement                        : vacant
- Opleidingen                                              : mevrouw M. van der Meijde
- Psychosociale nazorg                             : regionale voorziening.

A. 1.3. Samenstelling van het team van assistent-coördinatoren (verwachting per 1 januari 2012).

Taakveld II.
- Bijzondere Vakanties                              : mevrouw N. Hartog
                                                                       : mevrouw H.H. Roest-Westerbroek
- Recr. Act. en Huisbezoek Spijkenisse  : mevrouw A. van der Hoek
                                                                       : mevrouw A. van der Colk
- Recr. Activiteiten Hellevoetsluis                       : mevrouw A.M. van Haastert
- Sociaal vervoer                                         : de heer J. van der Meer.
 
Taakveld III.
 
- Hulp bij Evenementen                            : vacant
- Opvang en Verzorging                            : de heer F. van Rooijen
- Verbindingen                                            : de heer C.B. Jongerius
                                                                       : de heer G. van der Molen.
 
A.1.4. Beroepsondersteuning.

- Administratie                                             : mevrouw  E.J. Schouwenburg-Bitter
- Ondersteuningsregisseur                                  : mevrouw C. Rietveld.                                                     
A.1.5. Docenten.
                                                                       : mevrouw D. van Raamsdonk
                                                                       : de heer T. Timmer
                                               : de heer M. Theeboom
: de heer D. Wolfert.
 
A.1.6.Gebouw.
- Beheerder                                                 : de heer J. van der Meer
- Assistent-beheerder                                : vacant.
 
 
A.2. Activiteiten en Beleid van het Districtsbestuur.

A.2.1. Vergaderingen.

a. Ook in 2012 zal het Algemeen Bestuur tien maal vergaderen op de maandagavond.
b. Op de vrijdagochtend voorafgaand aan de vergadering van het Algemeen Bestuur vergadert ook in 2012 het Dagelijks Bestuur dat bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris.
c. Twee keer zal er ook dit jaar een vergadering van de Districtsraad worden gehouden, t.w. in de derde week van maart en in de tweede week van november.
d. In principe zal er tweemaal een bijeenkomst worden georganiseerd voor bestuursleden met coördinatoren, t.w. één in het voorjaar en één in het najaar.
e. Landelijk bezien worden er in 2012 weer zes belangrijke vergaderingen gehouden, t.w. het Voorzittersoverleg, het penningmeesteroverleg en de Ledenraad. Het voorzittersoverleg zal normaliter worden bijgewoond door de voorzitter, het penningmeesteroverleg door de penningmeester en de Ledenraad door de afgevaardigde voor ons district, mevrouw G.W.M. van Viegen.
Hieronder volgt tenslotte de lijst van vergaderdata voor 2012.
 
DB-vergadering                                   AB-vergadering                                   DR/BC-vergadering
 
06 januari                                         09 januari
 
03 februari                                       06 februari
                                                                                                                      26 maart (DR)
09 maart                                           12 maart                                          
                                                                                                                      23 april (BC)
13 april                                              16 april
 
18 mei                                               21 mei
 
22 juni                                               25 juni
 
24 augustus                                    27 augustus
                                                                                                                      08 oktober (BC)
28 september                                   01 oktober                                                                                                                                                 
02 november                                               05 november                                               12 november (DR)
 
07 december                                               10 december
 
Evaluatie Bestuur:                                     29 oktober
 
A.2.2. Vervulling vacatures.
 
Bij het ter perse gaan van het werkplan konden we vaststellen dat er naar verwachting in het bestuur in 2012 geen vacatures zullen zijn. We hopen uiteraard dat dat ook voor de komende jaren het geval zal zijn. Wel is het zo dat in 2012 een viertal bestuursleden zich zal moeten uitspreken over hun herbenoeming. Ook is het zo dat zowel de voorzitter als de secretaris bij hun herbenoeming in 2011 aangekondigd hebben dat het niet onmogelijk is dat zij eerder dan over vier jaar zullen aftreden. Al enige tijd wordt voor het bestuur gezocht naar een tweede secretaris en die zoektocht zal, indien nodig, in 2012 worden voortgezet.
 
Wellicht moet ook in 2012 nog uitgekeken worden naar een completering van het team van coördinatoren. Er zijn gelukkig in 2011 wel wat benoemingen gerealiseerd, maar bij het ter perse gaan van het werkplan stonden de navolgende functies nog open: Jeugd en Jongeren (met name voor MaS), vervanging Bijzondere Vakanties, Collecte, Activiteiten Westvoorne en Vrijwilligersmanagement. Ook in het team van assistent-coördinatoren moet nog een completering plaats vinden. Er ontbreken nog een assistent bij Hulp bij Evenementen en bij het beheer van het gebouw.
Het bestuur hoopt van harte dat alle vacatures nog het liefst in 2011 tot het verleden zullen behoren en dat we dus op volle sterkte aan het jaar 2012 kunnen beginnen. Mocht dat niet het geval zijn dan blijven we via advertenties, vacaturebanken, onze website en via vrijwilligersmarkten hier aandacht voor vragen. Datzelfde geldt voor de uitbreiding van het aantal vrijwilligers.
 
A.2.3. Plannen.
 
De plannen voor 2012 en de jaren daarna zijn ook voor ons district gebaseerd op de meerjarenplanning die vorig jaar door het Landelijk Bestuur werd aangedragen.
In dit werkplan wordt de genoemde meerjarenplanning hieronder dus weer vermeld:
 
1. Noodhulp, met als doel het verminderen van gevolgen van rampen, conflicten en ongevallen.
2. Eerste hulp, met als doel het verspreiden van kennis, kunde en vaardigheden op het gebied van Eerste Hulp om onze medemens direct hulp te kunnen verlenen in geval van een ongeval of acute ziekte in afwachting van professionele hulp.
3. Sociale Hulp, met als doel bevorderen van zelfredzaamheid en weerbaarheid.
4. Verbeteren van het Sociaal Klimaat, met als doel in tijden van nood iedereen te kunnen bereiken die hulp nodig heeft.
5. Lokale Fondsenwerving, met als doel werving van financiële en materiële middelen ten behoeve van de activiteiten van het NRK.
6. Vrijwilligersmanagement en Opleidingen, met als doel het werven, beheer en behoud van vrijwilligers en het bevorderen van de deskundigheid van vrijwilligers.
7. Communicatie en PR, met als doel het werken aan een sterkere positionering van het NRK, een fris eigentijds imago, de organisatie meer aansprekend maken voor geldgevers en – vooral jongere – vrijwilligers en de verwerving van financiële en materiële middelen ten behoeve van de activiteiten van het NRK.
8. Internationale Activiteiten, met als doel bevorderen van welzijn en gezondheid en het verminderen van de gevolgen van rampen en conflicten op internationaal niveau. Vergroting van de kennis van en bewustwording over het humanitair oorlogsrecht en de rol van het NRK hierbij in het bijzonder.
 
Met diverse van deze plannen is ook ons district reeds aan de slag gegaan, zoals de punten 2, 5, 6 en 7.
 
Nadere invulling van deze plannen treft u aan bij de vijf taakvelden.
 
A.2.4. Werkplan en jaarverslag.
 
a. In maart 2012 zullen het tekstueel jaarverslag over 2011 en de gegevens voor het Haagse jaarverslag over 2011 worden gepresenteerd op de vergadering van de Districtsraad. Het tekstuele jaarverslag kan op verzoek aan de vrijwilligers worden toegestuurd en kan ook bekeken worden op de website van ons district.

b. In november 2012 zullen het tekstuele werkplan voor 2013 en de gegevens voor het Haagse werkplan voor 2013 worden gepresenteerd op de vergadering van de Districtsraad. De meerjarenplanning zal ook nu weer een onderdeel hiervan zijn. Het tekstuele werkplan kan daarna op verzoek aan de vrijwilligers worden toegestuurd en kan ook bekeken worden op de website van ons district.   

A.2.5. Waardering vrijwilligers.
 
a. Het bestuur heeft zonder meer grote waardering voor de inzet van de vrijwilligers en om dat nog eens extra te benadrukken wil het bestuur er naar streven dat ook in 2012 alle vrijwilligers een cadeaubon en/of een kerstkaart krijgen. Daarnaast blijft er nog een bedrag beschikbaar voor bindingsbijeenkomsten.
Omdat in 2011 besloten werd om voor het eerst aan alle vrijwilligers een cadeaubon  te versturen in plaats van een kerstpakket, zal er begin 2012 hierover een evaluatie plaats vinden.
 
A.2.6. Decoraties.

a. Ook voor dit jaar zal nagegaan worden of er vrijwilligers zijn die in aanmerking komen voor een decoratie in verband met een 10-, 20-, of 30-jarig dienstverband of voor een medaille voor Openbare Orde en Veiligheid. Deze laatste medaille wordt  alleen nog maar uitgereikt aan leden van het Sigma-team. De decoraties en medailles zullen zoveel mogelijk op de vergadering van de Districtsraad worden uitgereikt.

A.2.7. Afscheid en herbenoeming

a. Van de vrijwilligers die te kennen hebben gegeven te willen stoppen, zal, als zij dit op prijs stellen, op een vergadering van de Districtsraad afscheid worden genomen. Als zij daar niet voor kiezen, zal dat uiteraard op een andere manier gebeuren.

b. In 2012 komen vier leden van het bestuur in aanmerking voor herbenoeming voor weer vier jaar, t.w.: mevrouw M.J. de Sutter (taakveld 1), mevrouw C.J.W. Klee (taakveld 2), de heer M. de Ruiter (taakveld 3) en de heer C. van Bremen (taakveld 4). Omdat de herbenoeming plaats vindt tijdens de vergadering van de Districtsraad in november hoopt het bestuur in de loop van 2012 een positieve reactie van hen te vernemen.
 
A.2.8. Professionalisering.

a. Ook dit jaar zal de ingeslagen weg op dit punt worden vervolgd. Dat geldt zeker voor de vrijwilligers van taakveld 3 aan wie steeds hogere eisen worden gesteld.  Voor alle nieuwe vrijwilligers is er de verplichting om een introductiecursus te volgen en nieuwe bestuursleden hebben de verplichting tot het volgen van nog een cursus.

b. Ook in 2012 zullen de Vinger Aan de Pols gesprekken worden gevoerd. Een absolute noodzaak teneinde goed op de hoogte te blijven van het welbevinden van coördinatoren en vrijwilligers. Zoals het er nu naar uitziet zullen deze gesprekken zoveel mogelijk in groepsverband plaats vinden. In navolging van de Vinger Aan de Pols gesprekken met coördinatoren en vrijwilligers besloot het bestuur in 2006 zijn eigen functioneren aan het eind van het kalenderjaar te evalueren. Ook voor 2012 zal zo’n bijeenkomst weer op de agenda worden geplaatst.
   
A.2.9. Beroepsondersteuning.

a. In oktober 2012 hoopt het Dagelijks Bestuur met de regiomanager en de ondersteuningsregisseur weer een overeenkomst op te kunnen stellen voor de beroepsondersteuning door de administratief medewerker en door de specialisten in het jaar 2013.
 
A.2.10. Exploitatie gebouw Brielle.

a. In 2008 heeft een commissie bestaande uit mevrouw Anema, de heren Gebuys, Groeneveld en Westerveld de eerste aanzet gepresenteerd ten behoeve van een hogere bezettingsgraad van het gebouw. In 2009 zouden deze plannen verder worden uitgewerkt. Door de vele vacatures en de voorbereidingen voor Samen 1 werd de uitwerking verplaatst naar 2011. De commissie die nu bestaat uit de heren Gebuys, Van der Meer en Westerveld kon een definitief plan opstellen dat door het Algemeen Bestuur werd goedgekeurd. Het bestuur hoopt dat in 2012 dit plan voor een betere exploitatie van het gebouw zal zorgen en dat daardoor meer inkomsten geboekt kunnen worden.
 
A.2.11. Grensaanpassing districtsindeling.

a. In de Ledenraad van het NRK is het besluit gevallen tot een verplichte aanpassing van de Noodhulpgrenzen aan de grenzen van de veiligheidsregio’s. Op dit punt zijn voor ons district geen wijzigingen te verwachten, omdat ons hele district valt binnen de grenzen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De regio Midden West waartoe ons district behoort, heeft echter aan genoemd besluit ook nog een vrij dwingende wens toegevoegd. Men wil dat deelgemeenten voortaan bij het district van de gemeente behoren. Zoals bekend is Rozenburg sinds een jaar deelgemeente van de gemeente Rotterdam. Het is dus heel goed mogelijk dat Rozenburg vanaf 2012 gaat vallen onder het district Rotterdam en daardoor niet verbonden zal zijn met ons district Voorne Putten Rozenburg.
 
 
B.   Activiteiten en beleid van de Taakvelden.
 
B.1.  Taakveld I: Internationale Activiteiten & Jeugd.
 
Geen gegevens beschikbaar.
 
 
B.2.  Taakveld II:       Sociale Hulp.
 
B.2.1. Het taakveld Sociale Hulp kent de volgende groepsactiviteiten:
 
 1. Recreatieve activiteiten en sociaal huisbezoek Spijkenisse.
 2. Recreatieve activiteiten en sociaal huisbezoek Hellevoetsluis.
 3. Recreatieve activiteiten Rozenburg.
 4. Sociaal huisbezoek en dagreizen Westvoorne.
 5. Sociaal vervoer.
 6. Bijzondere Vakanties.
 
B.2.2. Uitgangspunten van het district.
 
 • Zoveel mogelijk kiezen voor sociale activiteiten welke nog niet door andere instanties worden verricht.
 • Het project “Eenzaam maar niet alleen”  aanbieden in de gemeente Bernisse
 • Het aanbieden van een EHBO-cursus aan vrijwilligers die regelmatig contact hebben met ouderen.
 • Een duidelijke communicatie tussen alle coördinatoren en de bestuurder van het Taakveld. Dit vooral gelet op het mededelen van bijzonderheden die plaats gaan vinden of hebben gevonden.
 
B.2.3. Concrete doelstellingen voor 2012.
 
 • In 2012 zullen de bestaande activiteiten van de diverse afdelingen binnen het taakveld gecontinueerd worden, zoals dit de laatste jaren steeds is gebeurd.
 • Overleg met de diverse coördinatoren over hun behoeften tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden en ondersteuning aanbieden door het bestuurslid van taakveld 2.
 • In 2012 zal het project “Eenzaam maar niet Alleen” in bijna alle gemeenten binnen het district uitgezet zijn door de projectleider.
 • Op vrijwillige basis zal in 2012 de groep vrijwilligers in Spijkenisse aan een EHBO-cursus kunnen deelnemen.
 • Tenminste eenmaal per jaar zal het bestuurslid van taakveld 2 overleg plegen met de coördinatoren van de diverse groepen. Dit overleg dient ook voor input betreffende de prioriteitstelling van sociale activiteiten.
 • Het groepsoverleg dat eenmaal per maand door de groep Spijkenisse wordt gehouden, wordt gecontinueerd.
 • Chauffeurs van het sociaal vervoer krijgen een AED cursus aangeboden.
 • M.b.t. de Bijzondere Vakanties is de doelstelling voor 2012:
Vakantie met zorg op maat.
Doelgroep: 40 mensen met een medische of sociale indicatie.
Vrijwilligers:
-       Eén of twee assistenten voor de intake.
-       Een groep van 16 vrijwilligers om twee maal per jaar te wandelen met gasten van de JH. Dunant.

 
 
B.2.4. Meerjarenplanning 2012-2013.
 
 • Het werven van vrijwilligers om 2x per jaar te wandelen met de gasten van de J.H.Dunant
 • Het werven van chauffeurs voor het sociale vervoer.
 • Het werven van een assistent coördinator voor de bijzondere vakanties.
 • Op vrijwillige basis zijn alle vrijwilligers binnen taakveld 2 die dit wensen, toegerust op EHBO-gebied, inclusief reanimatie/AED
 • Eind 2012 zal er een evaluatie plaats vinden met de coördinatoren van de diverse groepen binnen taakveld 2 over de prioriteitstelling en over een eventuele bijstelling daarvan.
B.3.  Taakveld III  :    Noodhulp.

B.3.1. Het taakveld Noodhulp Nationaal kent de volgende disciplines:
 
·      EHBO:      Eerste hulp bij evenementen.
·      O&V:         Opvang & Verzorging van niet gewonde slachtoffers bij grote            ongevallen en rampen of evacuaties.
 
De activiteiten in het kader van SIGMA (geneeskundige hulp bij grote ongevallen en rampen) en VWI vinden feitelijk plaats onder regionale aansturing (Noodhulpregio).

B.3.2.  Uitgangspunten van het District.

 
·           Inmiddels is de Noodhulpregio Rotterdam Rijnmond een feit geworden. Daarmee is zowel bestuurlijk als operationeel een structuur ontstaan waarbinnen de inzet van mensen en middelen op het vlak van (grootschalige) ondersteuning t.b.v. EHBO/O&V in toenemende mate op dat niveau zal gaan plaatsvinden. Ons district steunt deze ontwikkeling en trekt daaruit de consequentie dat er sprake zal zijn van (her)inrichting van de werkzaamheden van Taakveld 3 alsmede een verdergaande professionalisering van onze vrijwilligers.
·           Min of meer haaks hierop is gebleken dat het tot stand brengen van district overstijgende convenanten met gemeenten op het vlak van O&V, en VWI niet mogelijk lijkt te zijn. Bestuurlijk draagvlak daarvoor alsmede de benodigde middelen ontbreken. Daarom is het helaas noodzakelijk deze activiteiten binnen ons district af te bouwen.
·           Het landelijke beleid binnen taakveld 3(Noodhulp) begint steeds meer vorm te krijgen. Zo zijn er inmiddels richtlijnen op het gebied van logistiek en materieelvoorziening die (ook voor ons district) vragen om aanpassingen in onze tot nu gehanteerde werkwijze. Dat geldt ook voor de inrichting van de Verbindingsdienst.
·           Een van de (landelijke) speerpunten van beleid is het versterken van de zelfredzaamheid van burgers en het overlaten van hulpverlening aan anderen daar waar dat verantwoord door derden aangeboden kan worden.
 
Concreet leiden bovenstaande ontwikkelingen tot de volgende voorgenomen acties:
 
1.   Toename van beleidsmatige en operationele afstemming op het niveau van de noodhulpregio.
2.   Meer aandacht voor 'grote evenementen'; afbouw van het verzorgen van kleine evenementen, met daaraan gekoppeld een eventuele overdracht/verwijzing daarvoor naar de lokale EHBO-verenigingen.
3.   Consolidatie (en op termijn afbouw) van de activiteiten O&V.
4.   Logistieke processen en (eigen) materieelvoorziening afstemmen op landelijk beleid en deels overdragen aan Logistiek Nationaal.
5.   Afschaffen van de verbindingsfunctie resp. verbindingscoördinator voor districten.
 
Naast bovenstaande (deels teruglopende) activiteiten zijn er ook nieuwe interessante ontwikkelingen waar energie in gestopt zal worden zoals:
 
ñMeer  (algemene)promotie van het NRK in combinatie met het aanbieden van  kennis/informatie t.a.v. EHBO.
ñVerdere professionalisering met name gericht op de grotere Evenementen in onze regio welke niet door lokale EHBO-verenigingen uitgevoerd kunnen worden.
ñOnderzoek naar de mogelijkheden om bij uitzonderlijke omstandigheden (hitte, koude, langdurige verkeersinfarcten etc.) behulpzaam te kunnen zijn in de zorg voor kwetsbare groepen in de samenleving.
ñMeer aandacht voor de instroom van nieuwe, jonge vrijwilligers o.a. door de gerichte inzet van Sociale Media.
 
Samenvattend zal het taakveld Noodhulp de komende jaren een zichtbare/merkbare verandering doorvoeren om in de toekomst haar rol als professionele hulpverlener te kunnen (blijven) waarmaken. Sommige activiteiten zullen noodgedwongen worden afgebouwd waarbij echter ook nieuwe uitdagende taken zullen worden opgepakt.

B.3.3. Concrete doelstelling voor 2012.

 
·           Het tweemaal per jaar houden van taakveldoverleg.
·           Het afstemmen en vastleggen van (nieuwe) werkprocessen die het gevolg zijn van het werken in regionaal verband.
·           Het verder uitbouwen en versterken van de samenwerking met omliggende districten o.a. door gezamenlijke oefeningen, samenwerken bij opleidingen en uitwisselen van kennis, materialen en mensen.
·           Actievere ‘acquisitie’ van nieuwe en met name grotere evenementen (in samenwerking met de ons omringende districten) waarvoor wij onze dienstverlening kunnen aanbieden.
·           opheffen van de verbindingsfunctie voor districten.
·           (op basis van natuurlijk verloop) afbouwen van activiteiten t.b.v. O&V.
·           Uitvoeren van het  beleid inzake lokale voorraden en logistiek in relatie tot landelijk beleid en eigen beleidskeuzes van het bestuur.
·           Ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden om hulpverlening onder bijzondere omstandigheden te kunnen ondersteunen voor diegenen die onvoldoende zelfredzaam zijn (hitte, koude, verkeersinfarcten).
·           Bijdrage aan algemene promotie en het uitdragen van kennis van EHBO aan het grote publiek.

B.3.4.  Meerjarenplanning  2012 – 2014.

 
·             Streven naar ‘natuurlijk partnership’ in de regio met zowel overheden als particuliere organisaties die (met name grotere) evenementen organiseren.
·             De samenstelling van het vrijwilligerskorps is een afspiegeling van de maatschappij zowel qua leeftijd als culturele achtergronden.
·             Benutten van de kansen die de ontwikkeling Samen 1 kan bieden.
·             Het continu streven naar verbetering van kwaliteit en saamhorigheid.
B.4.  Taakveld IV:      Fondsenverwerving & Communicatie.
 
B.4.1. Algemeen.
 
Het taakveld beschikt naast het bestuurslid over twee coördinatoren pr/voorlichting en fondsenwerving en een redacteur van de driemaandelijkse Nieuwsbrief.
De personele bezetting kan hiermee vooralsnog als compleet worden beschouwd.
 
B.4.2. Fondsenwerving.
 
In het komende jaar zal extra aandacht geschonken dienen te worden aan en het uitbreiden van het collectantenbestand.
Het is van belang dat een groter aantal collectanten dan voorheen wordt ingezet.
Naast het vroegtijdig werven van collectanten speelt promotie van het Rode Kruis een rol.
Hierbij wordt gedoeld op bijvoorbeeld aankondigingen in de lokale pers en het plaatsen van vlaggen van het Rode Kruis op verschillende plaatsen in de regio, zoals op sportvelden, voor en tijdens de collecteweek.
 
B.4.3. Communicatie en PR.
 
Evenementen
Voor het komende jaar hopen wij het Rode Kruis weer te presenteren bij verschillende evenementen.
Het taakveld beschikt over een lijst van evenementen in de regio waar het mogelijk met een stand met vrijwilligers aanwezig kan zijn.
Voor de bemensing van een stand of kraam zijn vrijwilligers nodig uit de taakvelden ´nood´ en ´sociaal´ die uit eigen actieve ervaring het Rode Kruis bij een evenement kunnen presenteren.
Met deze taakvelden zal een lijst van vrijwilligers worden opgesteld die zich voor promotionele activiteiten willen inzetten.
Ditzelfde geldt voor het onderhouden en tijdig vernieuwen van promotiemateriaal.
Ons district beschikt over de mogelijkheid zowel nieuw promotiemateriaal als gadgets en folders in te kopen als deze ook zelf te ontwerpen.
Er zal een draaiboek worden opgesteld waarin ieders verschillende werkzaamheden zijn vastgelegd.
Het aantrekken van middelbare scholen als maatschappelijke stagiaires is wellicht ook waardevol.
Zij kunnen een rol spelen bij een evenement en als lid van het ‘promoteam’  flyers uitdelen, belangstellenden onder het publiek aanspreken en verwijzen naar de vaste teamleden die bij een stand aanwezig zijn.
 
Media
De Nieuwsbrief, die geldt als een samenbindend medium, verschijnt vier maal per jaar en heeft vooral tot doel bij de vrijwilligers een gevoel op te wekken bij een organisatie te horen waarin men zich thuis voelt.
Daarnaast heeft de Nieuwsbrief ook een externe communicatieve functie en worden exemplaren van de Nieuwsbrief nu ook verzonden aan verschillende personen en instellingen zoals huisartsen, gemeentehuizen en ook politici binnen het district.
Voor de uitbouw van bekendheid van het Rode Kruis in de regio zal naast het aanbieden van persberichten aan de plaatselijke huis-aan-huisbladen ook gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die media bieden, zoals Radio Voorne, 0181-
tv en de Kabelkrant.
 
Het ligt in de bedoeling de verspreiding van de Nieuwsbrief het komende jaar ook onder een groot aantal commerciële bedrijven te doen toenemen.
Hiervoor wordt in samenwerking met het Taakveld ‘Internationaal’ gewerkt aan een actie waarvan verwacht wordt dat deze ondernemers in de regio zal aanspreken.
 
Website.
Het district Voorne Putten Rozenburg van het Nederlandse Rode Kruis beschikt thans over een eigen website en intranet.
De website is vooral bedoeld voor de presentatie van het Rode Kruis van het district Voorne Putten Rozenburg naar de buitenwereld.
De enige uitzondering hierop vormt de knop ´wat doen we´ waaronder de Nieuwsbrief voor de hulpverlening is te vinden. Voor de vrijwilligers is dit wel zo gemakkelijk. In tegenstelling tot intranet hoeft hiervoor immers niet te worden ingelogd.
 
Intranet bevindt zich, voor wat ons district betreft, nog in een pril stadium en wordt het komende jaar verder uitgebouwd.
 
 
 
 
 
 
 
B.5.1. Algemeen.
Het Rode Kruis is een vrijwilligersorganisatie en zonder onze vrijwilligers zouden we niet in staat  zijn de vele activiteiten uit te voeren.
Het is dan ook van belang de omvang van de vrijwilligersgroep van het district VPR op orde te houden. Om dit te bereiken worden er verschillende initiatieven ondernomen tijdens braderieën, evenementen en door het plaatsen van advertenties om zo potentiële vrijwilligers te interesseren voor het werk van het Rode Kruis en aan te geven welke bijdrage een ieder kan leveren.
Op het moment dat iemand besluit vrijwilliger te worden, kunnen diverse opleidingen worden aangeboden, die specifiek gericht zijn op de taken die de vrijwilliger wil uitvoeren.
Als iemand de basiscursus heeft afgerond zijn er vaak mogelijkheden om                 vervolgopleidingen te volgen. Het opleidingsaanbod is breed en er is voor iedereen die dat wil wel een passende opleiding te vinden.
Het taakveld ‘Vrijwilligersmanagement en Opleidingen’ heeft de volgende doelstellingen:
 
 • Het werven, beheren en behouden van vrijwilligers.
 • Bevorderen van de deskundigheid van de vrijwilligers.
 
Het taakveld voert de volgende activiteiten uit om de doelstellingen te bereiken:
 
1)    Werven van vrijwilligers.
2)    Ondersteunen van vrijwilligers.
3)    Begeleiden van vrijwilligers.
4)    Organiseren van cursussen, trainingen en themabijeenkomsten
 
 
B.5.2. Werven.
 
Een belangrijke taak van het taakveld is vrijwilligers aan te trekken. Het Rode Kruis wil een afspiegeling zijn van de samenleving. We zoeken daarom vrijwilligers onder een brede groep: gepensioneerden, jongeren, allochtonen, werkenden en niet-werkenden.
 
 
B.5.3. Beheer.
 
Met inachtneming van de Wet Persoonsregistratie houdt het Rode Kruis district Voorne Putten Rozenburg een eenvoudige registratie bij van alle vrijwilligers. We beschrijven hierin de bezetting van alle functies, de mutaties in functies, de behaalde diploma’s en de gemaakte afspraken met een leidinggevende.
 
B.5.4. Behoud.
 
Vrijwilligerswerk moet zinvol en interessant zijn. Maar wat zinvol en interessant is, verschilt van persoon tot persoon. Het district VPR van het NRK heeft veel verschillende functies te bieden en probeert deze ook flexibel in te vullen.
Maar ook een prettige sfeer vindt het district VPR zeer belangrijk.
 
B.5.5. Organiseren van cursussen, trainingen en themabijeenkomsten.
 
Voor al deze cursussen geldt dat ze alleen doorgaan als er voldoende deelnemers en docenten beschikbaar zijn. 
De opleidingen kunnen worden georganiseerd in samenwerking met het KOC en/of collega-districten in de nabije omgeving.
 
 
-     Een bijdrage leveren aan het Strategisch beleid van de organisatie en het personeelsbeleid.
-     Regelmatig, maar in ieder geval twee keer per jaar, overleg voeren met coördinatoren en bestuursleden voor het uitwisselen van ervaringen, knelpunten en opleidingswensen.
-     Inspelen op de opleidingsbehoefte van de verschillende taakvelden.
-     Ondersteuning geven en wervingsacties initiëren voor het aantrekken van nieuwe vrijwilligers.
-     Ontwikkelpunten in kaart brengen en acties ondernemen om de tevredenheid van de vrijwilligers te verhogen.
-     Twee maal per jaar overleg plegen met docenten en de leidinggevenden van het betrokken taakveld inzake de kwaliteit en de opzet van het cursusprogramma. 
 
B.5.7. Activiteiten.
 
-     Het voeren van intake- en exitgesprekken met vrijwilligers samen met de desbetreffende coördinatoren/bestuursleden van de taakvelden
-       Een Introductiecursus organiseren voor nieuwe vrijwilligers i.s.m. een professional.
-       Verzorgen van EHBO-opleidingen op basis van de nieuwe lesmethodiek van1 t/m 4 sterren.
-       Organiseren van bijscholing voor gevorderde EHBO’ers, met als doel het bijhouden van de competenties.
-       Organiseren van de diploma-uitreiking (ter afsluiting cursusseizoen). 
-       Organiseren van themabijeenkomsten voor alle vrijwilligers van het district, zoals:
§  Opvang en Verzorging.
§  Agressie & weerstand,
§  EHBO voor kinderen.
 
C. Financiële Zaken.
 

C.1. Beleid.

De afdelingen/districten krijgen op basis van het inwonersaantal geldmiddelen
vanuit het Verenigingskantoor in Den Haag tot hun beschikking. Dat is voor 2012
vastgesteld op 0,26 eurocent per inwoner.
Het inwonersaantal dat is vastgesteld op 1-1-2010 bedroeg toen: 166.860.
 
Het invoeren van Samen 1 heeft ook gevolgen voor de continuïteitsreserve en is
vastgesteld op 1,5 maal de kosten van ons district.
De afdracht aan het solidariteitsfonds heeft in 2011 nog niet plaatsgevonden.
Er is een verschil van mening met het Verenigingskantoor in Den Haag over
de hoogte van de continuïteitsreserve per 31-12-2010.
Het is in de toekomst mogelijk een aanvraag in te dienen bij het solidariteitsfonds voor een nieuwe activiteit of het uitbreiden van een bestaande activiteit.
Deze aanvraag moet wel voldoen aan een aantal criteria.
 
De fondsenwerving zal in 2012 ook weer aandacht krijgen.
Werving van fondsen is niet alleen een verplichting binnen het Nederlandse Rode Kruis, maar ook een noodzaak voor ons district, zeker als er initiatieven worden genomen voor nieuwe activiteiten.
De geworven fondsen komen volledig ten goede aan ons district.
 
De uitgangspunten van het beleggingsbeleid van onze district zijn: duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord handelen en hoofdsomgarantie.
Er wordt alleen belegd in obligaties met een a-rating. De obligatieportefeuille zal verder afnemen, aangezien er bij vrijval niet meer wordt herbelegd.
Dit heeft te maken met het afdragen van geldmiddelen aan het solidariteitsfonds.
Op dit moment zijn er nog drie obligatiebeleggingen, waarvan er een wordt
afgelost in 2012 tegen 100%.
 
De afgelopen jaren is er bewust een tekort begroot met als reden te participeren
in een internationaal project.
Met ingang van 2011 en ook voor 2012 en volgende jaren is dit niet meer mogelijk
en zal de begroting sluitend moeten zijn.
Het streven is een klein voordelig saldo te hebben voor onverwachte uitgaven.
Echter, in 2012 zal, gezien de bezuinigingen waartoe de districten/afdelingen naar verwachting door het Hoofdbestuur van het NRK zullen worden gedwongen, nieuw beleid moeten worden gemaakt om ons district in stand te houden.  De bezuinigingen hebben te maken met de grote landelijke financiële tekorten van het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag.
 

C. 2. Begroting en toelichting.

C. 2.1. Begroting.

Zie bijlage.
 
C. 2.2. Toelichting begroting 2012.
 
 Resultaat:
 
De begroting is sluitend met een positief saldo van 683,00 euro.
 
Ontvangsten:
 
Huis aan Huis Collecte:
 
Over 2011 is de begroting met betrekking tot de collecte net niet gehaald.
De opbrengst in 2011 is wel 1.400,00 euro hoger dan 2010.
Het inschakelen van een telemarketingbureau heeft bijgedragen aan
de hogere opbrengst.
Ook in 2012 zal er weer gebruik worden gemaakt van een telemarketingbureau.
De begroting voor 2012 is verhoogd met 1.300,00 euro.
 
Bijdrage centrale middelen:
 
Als district hebben wij geen invloed meer op deze bijdrage die is vastgesteld
op 0,26 euro per inwoner.
De wens van de Regio Midden-West is om het gebied Rozenburg, dat
sinds vorig jaar onderdeel is gaan uitmaken van de Gemeente Rotterdam, organisatorisch onder te brengen bij het district Rotterdam.
Het gevolg is dat de bijdrage uit de centrale middelen zal afnemen met
3.120 euro. Het inwonersaantal van Rozenburg wordt geschat op 12.000.
 
Resultaat beleggingen:
 
De rente op de spaarmarkt is stabiel, maar laag.
Op twee obligatieleningen krijgen wij geen rente. De aflossing is in 2012 en 2014
tegen 100 %. Verkopen tegen de huidige beurskoers heeft geen voordeel.
Wij krijgen wel een rentevergoeding van 2,7 % over het af te romen bedrag
naar het solidariteitsfonds.
 
Uitgaven:

Taakveld 1:

 
Samen 1 heeft het onmogelijk gemaakt om te blijven participeren in een
internationaal project. Wel is er een bestemmingsreserve van 8.000,00 euro.
Het project Kirgizië is beëindigd.
De bestemmingsreserve zal worden gebruikt voor de “stille” rampen.
Taakveld 2:
 
De uitgaven voor vakantieprojecten zijn verhoogd. In 2011 is er geen busreis
in Westvoorne georganiseerd. Voor 2012 is er toch weer een bedrag begroot van 500,00 euro. De uitgaven voor Sociaal Vervoer zijn lager begroot.
Voor de PAM zijn er in 2011 flink kosten gemaakt m.b.t. reparatie en onderhoud.
De vraag naar Sociaal Vervoer neemt wel af.
Er is wel een wekelijkse afspraak gemaakt met de Voedselbank voor
het vervoeren van voedselpakketten van Spijkenisse naar Brielle. De totale opbrengsten voor Sociaal Vervoer zullen niet wijzigen.

Taakveld 3:

 
De uitgaven voor Noodhulp zijn verlaagd en aangepast aan de werkelijke kosten over 2011.  De vraag naar Hulp bij Evenementen neemt verder af.

Taakveld 4:

 
In 2012 zal er weer gebruik worden gemaakt van een telemarketingbureau.
Het bureau wordt ingezet voor werving van collectanten en wijkhoofden.
 
Taakveld 5:
 
Vrijwilligersmanagement:
 
Voor werving van vrijwilligers zijn de kosten voor drie advertenties opgenomen.
De kerstpakketten worden vervangen door cadeaubonnen.
Er is ook weer gereserveerd voor een seizoenafsluiting.
 
Opleidingen:
 
Er zijn weinig extra opleidingen gegeven in 2011.
Voor 2012 is er toch weer een groot bedrag aan opleidingen begroot.  
 

Kosten eigen organisatie:

 
Het streven is de kosten van de eigen organisatie niet te laten stijgen.
Er is wel rekening gehouden met de jaarlijkse prijsstijgingen.
De huuropbrengsten staan onder druk, omdat de grootste gebruiker in 2012
de huur zal beëindigen. Zij gaat huren in het nieuwe gezondheidscentrum in Brielle.
Verder is er een huurder afgehaakt. Het goede nieuws is, dat er weer een nieuwe huurder is gevonden. Het aantal dagdelen is nog niet bekend.