Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Aanvullend Protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949, betreffende de bescherming van de slachtoffers van internationale gewapende conflicten (Protocol I)

Aanvullend Protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949, betreffende de bescherming van de slachtoffers van internationale gewapende conflicten (Protocol I)

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


08-06-1977
07-12-1978


12-12-1977
26-06-1987
26-12-1987
Ja10-10-2010


26-12-1987

10-10-2010

10-10-2010

Genève, 8 juni 1977

Dit Protocol is van toepassing in internationale gewapende conflicten, zoals deze eerder in de Verdragen van Genève van 1949 zijn gedefinieerd. Artikel 1(4) van dit Protocol breidt dit echter uit tot gewapende conflicten waarin volkeren vechten tegen koloniale overheersing, vreemde bezetting of racistische regimes.
 
Deel II (artikelen 8-34) ontwikkelt de regels van het Eerste en Tweede Verdrag van Genève omtrent gewonden, zieken en schipbreukelingen. Het breidt de bescherming van de Verdragen uit naar burgerlijk medisch personeel, materiaal en voorraden en naar burgerlijke formaties en transporten. Ook bevat het gedetailleerde bepalingen over medisch transport.
 
Deel III en verschillende hoofdstukken van Deel IV (artikelen 35-60) gaan over het voeren van vijandelijkheden, d.w.z. kwesties die tot dan toe werden geregeld door de Haagse Verdragen van 1899 en 1907 en door het internationaal gewoonterecht. Hun herbevestiging en ontwikkeling zijn belangrijk vanwege de veroudering van de Haagse Verdragen en voor staten die geen onderdeel uitmaakten van de ontwikkeling van deze verdragen.
Artikel 43 en 44 geven een nieuwe definitie van strijdkrachten en combattanten. Onder de meest belangrijke artikelen zijn de artikelen over bescherming van de burgerbevolking tegen de gevolgen van vijandelijkheden. Deze bevatten een definitie van militaire doelen en verbod op aanvallen op de burgerbevolking en op burgerobjecten. Verdere artikelen (61-79) gaan over de bescherming van burgerinstellingen voor de civiele bescherming, van hulpverleningsacties en van personen in de macht van een partij bij het conflict.
 
Deel V (artikelen 80-91) voegt nieuwe elementen toe aan de bepalingen over uitvoering van de Verdragen en het Protocol.
Artikel 90 voorziet in de oprichting van een Internationale Commissie voor Feitenonderzoek. Deze kan beschuldigingen van ernstige schendingen van de Verdragen van Genève en dit Protocol onderzoeken, maar alleen als de betrokken partijen hiervoor hun toestemming hebben gegeven.

De officiële Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)