Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Verdragen voor 1948

Verdragen voor 1948

Verklaring houdende zekere bepalingen van het zeerecht in tijd van oorlog

Parijs

1856

Verdrag van Genève voor de verbetering van het lot der gewonden bij de legers te velde in oorlogstijd

Genève

1864

Verklaring nopens de afschaffing van het gebruik te velde, enz., der ontplofbare kogels

Sint-Petersburg

1868

Verdrag (II) betreffende de wetten en gebruiken van den oorlog te land

Den Haag

1899

Verdrag (III) nopens de toepassing op den zeeoorlog van de beginselen der Conventie van Genève van 22 augustus 1864

Den Haag

1899

Verklaring (IV, 1) houdende verbod om, uit ballons of op andere dergelijke nieuwe wijzen, projectielen en ontplofbare stoffen te werpen

Den Haag

1899

Verklaring (IV, 2) houdende verbod tot het bezigen van projectielen, welke uitsluitend strekken tot het verspreiden van verstikkenden of vergiftige gassen

Den Haag

1899

Verklaring (IV, 3) houdende verbod tot het bezigen van kogels, die in het menschelijk lichaam gemakkelijk zich uitzetten of plat worden, zooals kogels met harden mantel, waarvan de mantel de kern niet geheel dekt of van insnijdingen voorzien is

Den Haag

1899

Conventie betreffende vrijstelling van havenrechten voor hospitaalschepen

Den Haag

1904

Verdrag van Genève tot de verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij de legers te velde

Genève

1906

Verdrag (III) nopens de opening der vijandelijkheden

Den Haag

1907

Verdrag (IV) nopens de wetten en gebruiken van den oorlog te land, met bijbehorend Reglement

Den Haag

1907

Verdrag (V) nopens de rechten en verplichtingen der onzijdige Mogendheden en personen in geval van oorlog te land

Den Haag

1907

Verdrag (VI) nopens de rechtstoestand der vijandelijke handelsvaartuigen bij den aanvang der vijandelijkheden

Den Haag

1907

Verdrag (VII) nopens de verandering van handelsvaartuigen in oorlogsschepen

Den Haag

1907

Verdrag (VIII) nopens het stellen van onderzeesche zelfwerkende contact-mijnen

Den Haag

1907

Verdrag (IX) nopens het bombardement door eene scheepsmacht in tijd van oorlog

Den Haag

1907

Verdrag (X) voor de toepassing op den zeeoorlog der beginselen van het Verdrag van Genève

Den Haag

1907

Verdrag (XI) nopens zekere beperkingen van de uitoefening van het buitrecht in den zeeoorlog

Den Haag

1907

Verdrag (XIII) nopens de rechten en verplichtingen der onzijdige Mogendheden in geval van zeeoorlog

Den Haag

1907

Verklaring (XIV) nopens het verbod om projectielen en ontplofbare stoffen uit ballons te werpen

Den Haag

1907

Protocol nopens de chemische en bacteriologische oorlog

Genève

1925

Verdrag van Genève voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij de legers te velde

Genève

1929

Verdrag betreffende de behandeling van krijgsgevangenen

Genève

1929

Proces-verbaal bevattende regelen betreffende het optreden van onderzeeboten ten aanzien van koopvaardijschepen

Londen

1936

Overeenkomst voor de vervolging en bestraffing van de groote oorlogsmisdadigers van de Europeesche As. Handvest van de Internationale Militaire Rechtbank

Londen

1945