Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Hulp in Nederland Noodhulp Noodhulp in Nederland Noodhulpteams Een ramp in beeld

Een ramp in beeld

​Hoe ziet vanaf januari 2016 in Nederland de hulpverlening eruit als er zich een grote ramp of incident voordoet, bijvoorbeeld een treinongeluk en wat is daarin de Rol van het Rode Kruis? Bekijk het hieronder, van minuut tot minuut.

​0-5 minuten | Fase van chaos na incident

B0_Het_ongeval_def.jpg
Na een grootschalig incident verlenen omstanders en niet-gewonden in de eerste
minuten direct één op één hulp. Niet alle omstanders zullen overgaan tot hulpverlening. Zij die kennis hebben van EHBO zullen eerder bereid zijn te helpen. De omstanders brengen slachtoffers eerst in veiligheid, ze alarmeren de hulpdiensten en ze gaan over tot het verlenen van EHBO. Tot dusverre is de hulpverlening ongecoördineerd.

5-15 minuten | Fase van inventarisatie en triage door de hulpdiensten

B1_Eerste_ambulance__omstanderhulp_def_edited-1.jpg 

De gealarmeerde hulpdiensten, waaronder ambulances, zijn snel ter plaatse en verzamelen de zwaar- en lichtgewonde slachtoffers. De (primaire) triage bepaalt de urgentie van het slachtoffer en daarmee de verwijzing naar het gewondennest of
T3 verzamel- en verzorglocatie. Doel van dit proces is het optimaal inzetten van beschikbare middelen en capaciteit om zo zoveel mogelijk slachtoffers te redden en zoveel mogelijk (permanent) letsel te voorkomen. In deze fase is niet te verwachten dat de professionele hulpverleners en omstanders in gecoördineerd verband werken.

15-45 minuten | Optimale samenwerking tussen professionals en eerste Noodhulpteamleden

B2_Burgerhulp_gefaciliteerd_door_Rodekruis_def_edited-1.jpg 

Afhankelijk van het incident (en gevaar) kunnen Noodhulpteamleden direct vanuit hun werk of huis naar het plaats incident of georganiseerd vanuit de uitruklocatie. In dit specifiek geval gaan de eerste Noodhulpteamleden direct naar de ongevalslocatie om zo snel mogelijk een beeld te krijgen van de daar reeds gestarte burgerhulp. Omdat deze noodhulpverleners van het Rode Kruis deel uitmaken van een landelijk dekkend netwerk van vrijwilligers kan de opkomsttijd op deze manier tussen de 15 en 45 minuten zijn. Zij brengen de hulpvraag in kaart en kunnen hierdoor snel schakelen met het aankomende Noodhulpteam.

45-60 minuten | Fase van opvolging: Noodhulpteam arriveert

B3_Hoofd-_en_nevenketen_ingericht_def_edited-3.jpgZodra het Noodhulpteam arriveert, wordt de hulpverlening en voornamelijk de T3
verzamel- en verzorglocatie verder uitgebouwd. Door onder andere flexibele opkomstlocaties is het Noodhulpteam in de meeste gevallen binnen 45 minuten ter plaatse. De hulp aan T3 slachtoffers kan binnen de voorgestelde nieuwe aanpak 24/7 en binnen maximaal een uur een feit zijn. Ook dit is een significante stap voorwaarts in dehulpverlening. Het Noodhulpteam verzamelt T3 slachtoffers, scheidt ze van de
hoofdstroom en verleent BLS zorg aan hen.
Door deze harde knip kan de ambulancehulpverlening zich volledig richten op de zwaargewonde slachtoffers. Slachtoffers die verslechteren of verkeerd getrieerd zijn, krijgen alsnog professionele hulp. Een nauwe samenwerking met zorgprofessionals, zoals ambulancemedewerkers, MTT-leden, huisartsen ect., op de T3 verzamel- en verzorglocatie is essentieel. Het Rode Kruis kan BLS verlenen aan lichtgewonde slachtoffers, echter is het noodzakelijk dat er zorgprofessionals (aantal is afhankelijk van het incident) aanwezig zijn, die zich met name bezig houden met sluipende letsels of slachtoffers die verslechteren en verrichten de secundaire triage.

>60 minuten | Fase van overdracht van Geneeskundig naar Bevolkingszorg

B4_Overdracht_naar_Bevolkingszorg_def_edited-3.jpg
De zorg aan lichtgewonden zal na verloop van tijd overgaan van eerste hulpverlening naar opvang en zorg. Deze warme overdracht (van geneeskundig naar bevolkings-zorg) wordt door de Noodhulpteams begeleid. Zij kunnen de eerste shift zijn, die samen met het team Bevolkingszorg de opvang van getroffenen begeleidt en de andere opvangprocessen opstart in nauwe samenwerking met de gemeente en veiligheidsregio. Daarna worden de Noodhulpteams afgelost door de Bevolkingszorgteams die de zorg desgewenst gedurende langere tijd kunnen continueren, andere burgerinitiatieven ondersteunen en eventueel een rol spelen in het nazorgtraject.