Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Hulp in Nederland Noodhulp Noodhulp in Nederland Power to the People Sprekers

Sprekers

​​​​​Wanda van de Bovenkamp

Wanda van de Bovenkamp.jpgWanda kwam vorig jaar in het nieuws als initiatiefneemster van de spontane zoekacties na de vermissing van de broertjes Ruben en Julian. Ze deed dit naar aanleiding van een oproep van de moeder van de jongetjes. Een impulsief bericht op Facebook en een telefoontje naar de politie later stond ze diezelfde avond voor een groep van zestig vrijwilligers. Tegelijkertijd stond Wanda ook voor de onoverzichtelijke realiteit van een impulsieve zoekactie. Tijdens het congres deelt Wanda haar verhaal en ervaringen.

Elke Verwoerd

Na dElke Verwoerd 2.jpge grote brand in het centrum van Leeuwarden op 19 oktober vorig jaar heeft een aantal Leeuwarders, waaronder Elke Verwoerd, een online hulpactie op touw gezet. 058 Helpt werd een groot succes: binnen twee dagen spraken meer dan 18.000 Facebookers en 2100 Twitteraars hun steun uit. Samen met de gemeente Leeuwarden en hulporganisaties werd gekeken welke spullen nodig waren om gedupeerden te helpen, die hun huis vanwege de brand moesten ontvluchten.

Elke Verwoerd is afgestudeerd in International Hospitality Management. Met haar creativiteit, inlevingsvermogen en humor haalt zij energie uit het bij elkaar brengen van mensen, door originele evenementen en projecten te organiseren. Elke is voorzitter van Stichting Sterk, een organisatie die zich inzet tegen huiselijk en seksueel geweld. Daarnaast werkt Elke als tekstschrijver en copywriter. 

Prof. dr. Pieter Winsemius

Pieter Winsemius_2.jpgIn 1982 werd Pieter Winsemius Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor de VVD in het eerste Kabinet Lubbers. In 1986 keert Pieter Winsemius als firmant terug bij McKinsey. Hij legt zich speciaal toe op de strategische en organisatorische ontwikkeling in grote organisaties. Hij blijft bij er werken tot 2002. Winsemius is mede-initiatiefnemer van De Publieke Zaak, in november 2002 begonnen als initiatief van honderd bezorgde burgers over de organisatie van overheid en samenleving. Op 22 september 2006 volgt Winsemius de afgetreden minister Sybilla Dekker op in het 3e kabinet Balkenende, wederom als minister van VROM. Sinds 2007 is hij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), de denktank van de Nederlandse regering. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Management Duurzame Ontwikkeling aan de Universiteit van Tilburg. Als WRR-lid is hij o.a. verantwoordelijk voor het Rapport 'Vertrouwen in burgers'. In aanloop naar de presentatie van het rapport werd een reeks bijeenkomsten georganiseerd over maatschappelijke binding onder de titel "Loslaten, vertrouwen en verbinden", waar een breed debat plaatsvond met mensen uit de praktijk.

Tjibbe Joustra

Tjibbe JoustraIn 1975 rondde Tjibbe Joustra zijn studie Recht af en begon zijn loopbaan bij de juridische afdeling van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Sinds 1983 was hij plv. secretaris-generaal en vanaf 1987 secretaris-generaal bij het ministerie LNV. Deze functie heeft Joustra vervuld tot eind 2001. Vervolgens werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV en hield deze functie aan tot april 2004. Vijf jaar lang was Joustra nationaal coördinator terrorismebestrijding. Van 1 januari 2009 tot en met 31 januari 2011 was hij voorzitter van de Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (VBP) en voorzitter van het Productschap Tuinbouw. Per 1 februari 2011 heeft hij deze taken neergelegd en is hij prof. mr. Pieter van Vollenhoven opgevolgd als voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

 Dr. Menno van Duin

Menno van Duin_2.jpgVan Duin, bestuurskundige/socioloog, richt zich al meer dan 25 jaar op kennisontwikkeling en professionalisering op het terrein van crisisbeheersing. Zo publiceerde hij zijn dissertatie 'Van rampen leren' (1992) en is hij medeoprichter van het COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Vanaf 1995 was hij bij het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) verantwoordelijk voor de masteropleiding Master of Crisis and Disaster Management (MCDM) en sinds 2009 voor de vernieuwde Master of Crisis and Public Order Management, een gezamenlijke opleiding van de Politieacademie en het NIFV. Van Duin was daarnaast betrokken bij vele evaluaties, studies en adviestrajecten en begeleidde studenten bij scripties over crisisbeheersing. Sinds 1 maart 2010 is Van Duin lector Crisisbeheersing aan het NIFV en de Politieacademie. Daarnaast is hij sinds mei 2012 ook lector Veiligheid aan de Hogeschool van Utrecht. Dit is een lectoraat in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht.​

Matthias Max

Matthias MaxMatthias Max Duitse RK.jpg is op het hoofdkantoor van het Duitse Rode Kruis in Berlijn werkzaam als Manager onderzoek op de afdeling "Civiele bescherming en Vrijwillige inzet" (Bevölkerungsschutz und Ehrenamt). Hij is in die hoedanigheid o.a. betrokken bij het COBACORE (Community Based Comprehensive Recovery) project. Een R&D project dat ondersteund wordt door de Europese Unie, waar o.a. ook TNO en het Nederlandse Rode Kruis in participeren. Het project is gericht op het ontwikkelen van instrumenten die lokale gemeenschappen helpen bij het identificeren van de noden en het organiseren van herstel en wederopbouw in de nasleep van een ramp. In juni vorig jaar deed het Duitse Rode Kruis uitgebreid ervaring op met vrijwillige burgerinzet tijdens de grootschalige overstromingen. Duizenden burgers organiseerden zich op lokaal niveau in het stroomgebied van de Elbe en de Donau, om hun eigen huizen te beschermen en getroffenen te helpen. Alleen al in Dresden organiseerden ruim 5000 burgers zichzelf via Facebook en Twitter. Op dit moment wordt de hulpverlening rondom de overstromingen geëvalueerd en Matthias Max zal de opgedane ervaringen en leerpunten delen tijdens het congres.​

Trevor Riggen​

​Trevor Riggen is Trevor Riggen Vice President of Disaster Operations  voor het Amerikaanse Rode Kruis. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het voorbereiden, implementeren en coördineren van hulpoperaties, gericht op het verlenen van directe hulp aan slachtoffers van rampen en crises in de Verenigde Staten zelf en de overzeese gebieden, waaronder Puerto Rico, Guam en de Amerikaanse Maagdeneilanden. Riggen geeft leiding aan het Disaster Operations Center en overziet de voorziening van noodhulp in de vorm van opvang, distributie van voedsel en noodhulpmaterialen, medische en psychosociale zorg en informatievoorziening. Voordat hij actief werd voor het Amerikaanse Rode Kruis, was Trevor Riggen nationaal coördinator voor betrokkenheid van het US Congress bij Habitat for Humanity International. Daarnaast heeft hij managementposities vervuld bij lokale maatschappelijke organisaties in Illinois en Washington DC, gericht op educatie, misdaadpreventie, bestrijding van analfabetisme en armoede en ontwikkeling van rampenplannen voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.
Riggen behaalde zijn bachelor degree in de politicologie aan de Universiteit van Illinois en heeft een master degree in bestuurskunde en non-profit Management van de Universiteit van Georgetown.

 

Ir. Paul Gelton

Trevor Riggen Paul Gelton studeerde technische bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven (doctoraal 1991) en volgde daarvoor de opleiding tot officier der Koninklijke Marine, korps zeedienst te Den Helder (1985) alsmede de voortgezette officiersopleiding maritieme bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven (1988). Gelton was van 2005 tot 2009 directeur-hoofdinspecteur Zeevaart bij de toenmalige Inspectie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ook vervulde hij diverse andere managementfuncties bij eveneens het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat en bij het ministerie van Defensie. In 2009 werd hij directeur Rail en Wegverkeer bij de Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sinds 1 oktober 2012 is Paul Gelton directeur Resilience bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Resilience heeft tot doel het reduceren van de kans en/of impact van dreigingen en risico's door het verhogen van de weerbaarheid en veerkracht van vitale belangen. Werkgebieden: Veiligheidsregio's, Generieke Veiligheid, Risico-aanpak en Informatievoorziening.

 

Mr. Ivo Opstelten

Ivo Opstelten​​Ivo Opstelten gaat na zijn studie rechten werken bij de gemeente Vlaardingen (1970-1972). Daarna wordt hij burgemeester van Dalen (1972-1977), Doorn (1977-1980) en Delfzijl (1980-1987). In 1987 wordt Opstelten directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarna volgt zijn benoeming tot burgemeester van Utrecht (1992-1997) en later van Rotterdam (1999-2008). In 2009 en 2010 is hij waarnemend burgemeester van Tilburg.

De heer Opstelten is in 2010 tweemaal informateur van een kabinet met VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV: van 4 augustus tot 4 september en van 13 september tot 7 oktober. In dit kabinet wordt hij voor de VVD minister van Veiligheid en Justitie (14 oktober 2010 - 5 november 2012). Op 5 november 2012 is hij benoemd tot minister van Veiligheid en Justitie van het kabinet-Rutte-Asscher. Ivo Opstelten was vicevoorzitter (1986-1993) en voorzitter (2008-2010) van de VVD. Hij heeft veel bestuurlijke en maatschappelijke nevenfuncties vervuld. Zo was hij onder meer voorzitter van de VNG.