Voor bedrijven

Sustainable Development Goals

Het Rode Kruis heeft onlangs het SDG Charter ondertekend. Daarmee onderschrijven we de Sustainable Development Goals (SDG’s) als richtlijn voor duurzame ontwikkeling. In september 2015 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals vastgesteld. De SDG’s moeten een einde maken aan armoede en ongelijkheid in de wereld. Het streven is om deze in 2030 gerealiseerd te hebben.

Hulp aan de meest kwetsbaren

Hoewel het Rode Kruis geen ontwikkelingsorganisatie is, zijn de SDG’s toch relevant. Veel van ons  werk draagt namelijk rechtstreeks bij aan deze doelen. De SDG’s verwijzen expliciet naar de meest kwetsbaren en vaak moeilijk te bereiken groepen. Het Rode Kruis helpt wereldwijd met basisvoorzieningen in tijden van nood en werkt aan het vergroten van de weerbaarheid van kwetsbare mensen zodat zij beter om kunnen gaan met rampen en crises. Daarmee zijn we een betrouwbare en bekwame partner voor overheden, organisaties en bedrijven die willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling en daarmee het realiseren van de SDG’s.

Aan welke SDG’s draagt het Rode Kruis bij?

SDG 1: Geen armoede

Het werk van het Rode Kruis draagt bij aan dit doel door de impact van rampen en crises te verminderen. Dat doen we direct de ramp of crisis, maar ook op de langere termijn. Onze projecten richten zich op toegang tot voedsel, inkomen en onderdak. Het doel is om de weerbaarheid van kwetsbare gemeenschappen te versterken, zodat zij beter om kunnen gaan met rampen en crises.

SDG 2: Geen honger

Veel projecten van het Rode Kruis zijn gericht op het bestrijden van honger en het verbeteren van de toegang tot voedsel voor mensen die het meest kwetsbaar zijn. De focus ligt op het beëindigen van alle vormen van ondervoeding (met name bij baby’s en kinderen jonger dan 5 jaar) en het verhogen van de productiviteit in de landbouw.

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

De gezondheidsprojecten van het Rode Kruis richten zich voor een groot deel op het terugdringen van moedersterfte. Dat gebeurt door kennis over hygiëne te vergroten onder de lokale bevolking. Ook proberen we het sterftecijfer van kinderen onder de 5 jaar terug te brengen en overdraagbare ziekten te verminderen.

SDG 5: Gendergelijkheid

Het Rode Kruis besteedt in alle projecten waar mogelijk aandacht aan de positie van vrouwen. In veel landen is die ondergeschikt aan die van mannen. Zo geeft het Rode Kruis hulp aan slachtoffers van seksueel en gender gerelateerd geweld, proberen we de kennis en het bewustzijn onder de lokale bevolking te vergroten, discriminatie te beëindigen en gendergelijkheid te verbeteren door informatie over seksueel overdraagbare aandoeningen te verspreiden. Ook streven we bij de  samenwerking met gemeenschappen een substantiële deelname van vrouwen na.

SDG 6: Schoon water en sanitatie

Zorgen voor schoon drinkwater en schone toiletten is één van de speerpunten van het Rode Kruis. Dit hangt nauw samen met ons werk om de gezondheid van mensen te bevorderen. We bouwen veilige water- en sanitaire voorzieningen (bv. latrines, die we zoveel mogelijk samen met de lokale bevolking opzetten), proberen de toegang tot veilig water te verbeteren en het bewustzijn en de kennis over hygiëne en gezondheid binnen gemeenschappen te vergroten. Ook waarborgen we samen met de lokale bevolking het afvalbeheer en zetten we lokale watercomités op.

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

In dichtbevolkte en arme delen van steden kan een ramp een enorme impact hebben. Ons werk richt zich op het verminderen van risico’s op rampen. Ook helpen we bij het opzetten van lokale organisaties, en richten we ons op basisvoorzieningen zoals gezondheid, water, sanitatie en afval.

SDG 13: Klimaatactie

Het Rode Kruis onderkent de invloed van het klimaat op rampen en crises. In vrijwel alle aspecten van ons werk kijken we naar de consequenties voor huidige en toekomstige kwetsbaarheid. Dat doen we op lokaal niveau door het verbeteren van rampenmanagement, maar ook op nationaal en internationaal niveau. Zo dragen we bij aan goede wetten en overeenkomsten die uiteindelijk vooral de meest kwetsbaren moet helpen.

SDG 15: Leven op het land

Vitale ecosystemen zijn belangrijk voor de weerbaarheid van gemeenschappen. Wanneer ze goed onderhouden zijn, bieden ze een buffer. Zo kunnen aardverschuivingen worden voorkomen door bomen die op hellingen staan, en kan de kracht van golven tijdens stormen worden gebroken door mangrovebossen. Ecosystemen kunnen bovendien ook economische voordelen bieden, zoals bij fruitbomen. Ook het beheer van waterbronnen en -systemen is belangrijk om overstromingen te voorkomen en droogte zo goed mogelijk op te vangen.

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Geen enkele organisatie of overheid kan de SDGs alléén bereiken. Samenwerking met partners is cruciaal voor het Rode Kruis om de weerbaarheid van gemeenschappen te vergroten. We besteden in al onze programma’s veel aandacht aan capaciteitsopbouw. Onze relatie met de lokale overheid is ook essentieel om tot duurzame oplossingen te komen. Ook werken we vaak samen met bedrijven die ons steunen in de vorm van een financiële bijdrage of het beschikbaar stellen van kennis.

Samenwerken met het Rode Kruis

Het Rode Kruis wil in de toekomst blijven bijdragen aan de Sustainable Development Goals. De doelen kunnen alleen worden behaald als de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties met elkaar samenwerken. Zijn een van bovenstaande doelen ook relevant voor uw bedrijf? Dan gaan we graag in gesprek hoe we hierop kunnen samenwerken. Neem contact op met Liselotte Hamelink voor meer informatie.