Voorzitter district Haaglanden (vrijwillig)

Voorzitter district Haaglanden (vrijwillig)

Geplaatst op: 9 juni 2020

Locatie: District Haaglanden, Zuid-Holland
Tijd: Onbepaalde tijd
Type: Bestuursfunctie

Het Nederlandse Rode Kruis helpt mensen in nood; ver weg en om de hoek, bij u in de buurt. Wij zorgen ervoor dat mensen zichzelf kunnen helpen in noodsituaties en leren hen hoe ze anderen kunnen helpen. Daarnaast bieden wij noodhulp en vergroten we de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het Rode Kruis helpt in Nederland samen met meer dan twintigduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp (onderwijs) en Burgerhulp. In tijden van nood staat niemand er dan alleen voor. We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid. Meer informatie over het Nederlandse Rode Kruis: zie www.rodekruis.nl

District Haaglanden

District Haaglanden is één van de 23 districten binnen het Nederlandse Rode Kruis. Het bestaat uit 6 afdelingen, geografisch verspreid over de regio Haaglanden. De afdelingen zijn:

 • Delft/Midden-Delfland
 • Den Haag/Wassenaar/Rijswijk
 • Leidschendam/Voorburg
 • Pijnacker/Nootdorp
 • Westland
 • Zoetermeer

De opdracht

Enkele jaren geleden zijn via de reorganisatie “Samen één” districten geïntroduceerd als organisatorische tussenlaag. Sinds deze reorganisatie zijn de afdelingen en het district Haaglanden zoekende naar een vruchtbare samenwerking waarin waarde wordt toegevoegd aan het district als geheel en de maatschappelijke opgave waarvoor het zich gesteld ziet.

Deze zoektocht heeft reeds een aantal gezamenlijke acties en verbindingen opgeleverd, echter het verlangen is de samenwerking verder door te ontwikkelen.

Onlangs heeft een aantal bestuurders besloten te vertrekken, waaronder de voorzitter, waarna de betrokkenen een positieve doorstart hebben gemaakt. De wil is uitgesproken om samen te werken aan de doelen waarvoor het Rode Kruis staat en gezamenlijk tot oplossingen te komen. Dit leidde recent tot de  toetreding van de afdelingsvoorzitters , die als linking pin fungeren tussen districtsbestuur en afdelingen, waarmee een belangrijke stap is gezet in de samenwerking en een nieuwe fase is aangebroken.

 

De rolverdeling binnen het huidige – resterende – districtsbestuur is kort samengevat:

 • Bestuurslid noodhulp/evenementenhulp (tevens waarnemend voorzitter)
 • Bestuurslid EHBO/Respect & Hulpbereidheid
 • Voorzitters van 4 afdelingen
 • Penningmeester

De rollen van voorzitter, secretaris, portefeuillehouders vrijwilligersmanagement, communicatie en “Goed voorbereid” zijn thans niet bezet, waarbij tijdens de doorontwikkeling bezien wordt hoe de portefeuilleverdeling geoptimaliseerd kan worden. Bij 2 afdelingen is bestuur niet compleet.

 

Om dit hernieuwde district verder te ontwikkelen, is het bestuur van het District Haaglanden op zoek naar een verbindende voorzitter die samen met de zittende bestuursleden bijdraagt aan de doorontwikkeling van het district tot een bloeiende organisatie die midden in de maatschappij staat. Bij gebleken geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een vrouw, gezien de samenstelling van het bestuur.

 

Thema’s die spelen binnen Haaglanden zijn:
– de implementatie van de nieuwe strategie van het Rode Kruis
– de uitbouw naar een blijvend financieel gezond en veerkrachtig district
– een effectieve onderlinge samenwerking binnen het district.

De functie

De Voorzitter

 • Faciliteert de doorontwikkeling van en samenwerking binnen het districtsbestuur.
 • Representeert intern het district en is verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van interne contacten.
 • Legt namens het district verantwoording af aan het verenigingsbestuur.
 • Vertegenwoordigt het district Haaglanden in het landelijke districtsvoorzittersoverleg.
 • Vertaalt samen met het districtsbestuur het landelijk beleid naar districtsbeleid.
 • Bewaakt en toetst de inhoud en voortgang van het werkplan (incl. begroting) en jaarrekening aan de hand van de kaderstelling en strategie.
 • Verbindt en ziet toe op een goede samenwerking met alle betrokkenen, zoals de beroepsondersteuning, de afdelingen en het verenigingsbestuur.
 • Signaleert knelpunten, klachten of behoefte aan extra ondersteuning en handelt op basis van verkregen bevoegdheden.

 

 

Wat brengt de nieuwe voorzitter mee?

 • Beschikt over bestuurlijke ervaring.
 • Is een netwerker met een sterk regionaal netwerk.
 • Heeft ervaring met verandermanagement.
 • Is een verbinder en in staat om te gaan met weerstanden en meningsverschillen.
 • Is een teambuilder, die in staat is om mensen van verschillende niveaus met elkaar te verbinden, te enthousiasmeren en tot samenwerking te stimuleren.
 • Kan draagvlak creëren.
 • Is een visionair, ziet en benut kansen, denkt in grote lijnen en neemt beslissingen.
 • Heeft affiniteit met (meerdere) onderdelen van het werkveld van het Nederlandse Rode Kruis.

 

 

Voor alle bestuursleden geldt dat hij/zij:

 • de grondbeginselen van het Rode Kruis onderschrijven en uitdragen.
 • Kennis hebben/verwerven van de organisatie en strategie van het NRK
 • de code of conduct onderschrijven en uitdragen.
 • de door de vereniging geformuleerde strategische beslissingen en doelstellingen onderschrijven en uitvoeren.
 • affiniteit hebben met vrijwilligers(werk)
 • bereid zijn tot reizen binnen het district en af en toe daarbuiten voor overleg en uitvoeren van werkzaamheden.

 

 

Wat bieden we?

 • Een boeiende functie midden in de maatschappij met betekenis voor mensen.
 • Een district in ontwikkeling met veel mogelijkheden voor aansprekende initiatieven.
 • Een hernieuwd bestuur met energieke leden.

Qua tijdbesteding vergt deze functie gemiddeld ca 1 dag per week.

Informatie

Voor informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Krista den Drijver : 06-15958735,  kdendrijver@rodekruis.nl ; of Elvire Gazan : 06-18304439, egazan@rodekruis.nl   (bestuursleden district Haaglanden)

U kunt uw reactie sturen vóór 23 juni naar :  Aschaareman@redcross.nl, 06-20326305


 


Vacatures tags