Midden- en West-Brabant
Word vrijwilliger Doneer

Swim for Charity 2024

Geplaatst op 03 april 2024

For English see below

Voedselhulp in Tilburg en omgeving

Ook in Tilburg is een maaltijd helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Steeds vaker horen we dat mensen een maaltijd moeten overslaan omdat ze de boodschappen niet kunnen betalen.

Dit mogen we niet laten gebeuren. Daarom biedt het Rode Kruis op steeds meer plekken voedselhulp, samen met lokale partners die de wijk goed kennen. Dit zijn kortlopende projecten, bedoeld om de grootste nood tegen te gaan.

We delen bijvoorbeeld boodschappenkaarten uit aan gezinnen die het niet meer redden. Daarnaast helpen we mensen die geen hulp vinden bij andere instanties. Omdat ze niet weten hoe, er geen recht op hebben, de stap niet durven zetten of omdat er een wachttijd is. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die op de wachtlijst staan van een hulpinstantie, gezinnen in armoede die een paar euro te veel verdienen om in aanmerking te komen voor voedselhulp bij de gemeente of ongedocumenteerden.

Zelf de regie in handen

Ook als je het zelf even niet redt, is het prettig om de regie te houden over wat je eet. Daarom delen we boodschappenkaarten uit. Dat zijn tegoedkaarten waarmee mensen zelf kunnen kopen wat ze nodig hebben. Gewoon, in de supermarkt.

Elke donatie is welkom!

Van grote tot kleinen bedragen zijn welkom! Om een indicatie te geven wat de kosten zijn om iemand te helpen in nood hebben we een klein overzicht gemaakt.

Voor €17,50 kan iemand zeven warme maaltijden maken.

 

Food aid in Tilburg and the surrounding area

Unfortunately, a meal is also not self-evident for everyone in Tilburg. We increasingly hear that people have to skip a meal because they cannot afford the groceries.

We must not let this happen. That is why the Red Cross offers food aid in more and more places, together with local partners who know the neighborhood well. These are short-term projects, intended to combat the greatest need.

For example, we hand out shopping cards to families who can no longer manage. We also help people who cannot find help from other agencies. Because they do not know how, are not entitled to it, do not dare to take the step, or because there is a waiting period. These are, for example, people on the waiting list of an aid agency, families in poverty who earn a few euros too much to qualify for food aid from the municipality, or undocumented people.

Take control yourself

Even if you can’t manage it yourself, it’s nice to be in control of what you eat. That’s why we hand out shopping cards. These are credit cards that people can use to buy what they need. Just, in the supermarket.

Every donation is welcome!

Large to small amounts are welcome! To give an indication of the costs of helping someone in need, we have created a small overview.

For €17.50 someone can make seven hot meals.

Meest recente berichten