Word vrijwilliger Doneer

Disclaimer EHBO-app

Een ieder die gebruik maakt – voor welke doeleinden dan ook – van de EHBO-app van het Rode Kruis gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud

Het Rode Kruis streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij in de EHBO-app plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. De inhoud van de EHBO-app (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.
Ondanks deze aandacht voor kwaliteit kan het Rode Kruis niet garanderen dat de informatie in de EHBO-app steeds correct of volledig is. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Het Rode Kruis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, voor directe of indirecte materiële of immateriële schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de EHBO-app of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van jouw gegevens, jouw apparatuur of programma’s, door het – om wat voor reden dan ook – niet kunnen gebruiken van de EHBO-app of andere uitingen die verwijzen naar de informatie in de EHBO-app.

Bij spoed: bel 112

Bel 112 in levensbedreigende situaties.

EHBO instructies

De EHBO-app geeft uitsluitend kort en bondige EHBO instructies op basis van de wettelijke verplichting om naar eigen vermogen (eerste) hulp te verlenen aan een medemens in nood, vooruitlopend op of in afwachting van professionele medische hulp. De EHBO-app is nadrukkelijk geen vervanging voor professionele medische hulp of advies.

Hoewel het voor iedereen mogelijk is om met behulp van een AED te reanimeren, zijn reanimeren en het gebruik van een AED vaardigheden die het beste kunnen worden geleerd in een cursus. Het Rode Kruis adviseert een ieder om deel te nemen aan een EHBO-cursus van het Rode Kruis. Het Rode Kruis biedt verschillende cursussen aan, waarin o.a. ook onder begeleiding van een gecertificeerde instructeur wordt aangeleerd effectief te reanimeren en een AED toe te passen.

Specifieke voorwaarden voor gebruik Google maps en Apple Maps

De EHBO-app maakt gebruik van Google Maps en/ of Apple Maps. Google Maps en Apple Maps zijn webbased kaartapplicaties die worden geleverd door Google Inc. en Apple Inc. Door het gebruik hiervan erkent de gebruiker ook de aan Google Maps en Apple Inc. verbonden gebruiksvoorwaarden. Het Rode Kruis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van geboden kaartmateriaal en getoonde locaties.

Persoonlijke gegevens

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor het Rode Kruis groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met de EHBO-app zal het Rode Kruis met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen conform het privacy statement. Jouw gegevens worden niet aan derden ter inzage gegeven of verkocht.

Auteursrecht

Het Rode Kruis spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.
Het Rode Kruis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. Indien en voor zover het Rode Kruis beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft het Rode Kruis deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel. De websites van het Rode Kruis zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.