Word vrijwilliger Doneer

Jaarlijks komen meer dan 1000 mensen in Nederland in beeld als slachtoffer van mensenhandel. Daarnaast is er een veelvoud aan onzichtbare slachtoffers. Migranten en jongeren lopen het grootste risico. Zij worden uitgebuit in bijvoorbeeld de seksindustrie, de horeca of de tuinbouw. Of ze worden gedwongen om criminele klusjes te doen. Mensenhandel is een ernstige schending van de mensenrechten en heeft een enorme impact op het leven van slachtoffers.

Wat doet het Rode Kruis

Wij beschermen mensen tegen de heftige gevolgen van mensenhandel door:

  1. Training van hulpverleners en docenten om signalen van mensenhandel vroegtijdig te herkennen en adequaat op te volgen
  2. Juridisch-praktische ondersteuning aan slachtoffers tijdens verblijfsprocedures
  3. Voorlichting aan migranten en jongeren over risico’s de risico’s op mensenhandel, hoe zij zichzelf hiertegen kunnen beschermen en wat hun rechten zijn

Signalering van slachtoffers: maak de e-learning

Jaarlijks blijven duizenden slachtoffers buiten beeld. Ze durven of kunnen geen hulp vragen voor hun situatie. Dit geldt des te meer voor (nieuwe) migranten die niet altijd hun weg weten te vinden in Nederland. We willen hen bereiken door hulpverleners die met migranten werken, bekend te maken met signalen van mensenhandel die zij kunnen opmerken. Wil jij ook meer weten over mensenhandel, de signalen, en hoe je kunt handelen? Maak dan in 30 minuten onze e-learning!

Juridisch-praktische ondersteuning

Sinds 2009 begeleidt het Rode Kruis mensen tijdens de complexe verblijfsprocedures voor buitenlandse slachtoffers van mensenhandel. Door deze ondersteuning wordt hun zelfredzaamheid versterkt en zijn ze beter in staat hun rechten te benutten. Juridisch getrainde vrijwilligers vormen een laagdrempelig aanspreekpunt. Wil je meer informatie over onze hulpverlening en/of een cliënt aanmelden voor juridische ondersteuning, neem contact op met osm@redcross.nl.

Brochure ondersteuning tijdens verblijfsprocedures mensenhandel

Download de brochure (pdf)

Evaluatierapport 10 jaar ondersteuning aan slachtoffers mensenhandel

Download het evaluatierapport (pdf)

Mensenhandel (niet) op school

Seksuele uitbuiting en criminele uitbuiting zijn reële risico’s voor middelbare scholieren. Het project ‘Mensenhandel (niet) op school’ van het Rode Kruis, Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) en Fier heeft als doel om bewustwording over mensenhandel onder docenten en leerlingen op middelbare scholen te vergroten. We geven gratis training over mensenhandel aan docenten en ontwikkelden lespakketten voor leerlingen. Dit project wordt gefinancierd vanuit de opbrengst van 3FM Serious Request: the Lifeline 2019 en loopt tenminste tot medio 2022.

Uitbuiting onder ongedocumenteerden

Migranten zonder verblijfsvergunning lopen een aanzienlijk risico op uitbuiting. Doordat ongedocumenteerden veelal uit het zicht van autoriteiten leven, wordt hun slachtofferschap minder snel gezien en herkend en is de drempel om hulp te vragen groot. Daarom geven het Rode Kruis en FairWork training aan hulpverleners die werken met deze doelgroep. Na de training kunnen zij preventief informatie over uitbuiting verstrekken, signalen van mensenhandel herkennen en hierop adequaat reageren. Daarnaast geven we ook zelf voorlichting aan ongedocumenteerden over hun (arbeids)rechten in Nederland, risico’s op mensenhandel en hoe zij zichzelf hiertegen kunnen beschermen.

logo-europese-unie-project-funding

Uitbuiting onder ongedocumenteerden

FAST is een EU-project met als doel vroege identificatie en integratie van vermoedelijke slachtoffers mensenhandel van buiten Europa in Italië, Griekenland, Nederland en Groot-Brittannië. Het wordt uitgevoerd door zes partnerorganisaties en gefinancierd door het Asiel, Migratie en Integratie Fonds van de Europese Unie. Projectactiviteiten uitgevoerd in Nederland zijn training van hulpverleners op het gebied van signalering en psychosociale ondersteuning aan slachtoffers; en empowerment (Life Skills) workshops voor slachtoffers mensenhandel.

logo-europese-unie-project-funding

Versterking van hulp aan slachtoffers

Informatie over risico’s op uitbuiting en beschikbare hulpverlening helpt mensen weerbaar te maken. In samenwerking met Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), VluchtelingenWerk en CoMensha zorgen we dat vluchtelingen en andere migranten geïnformeerd worden over mensenhandel. Dit project, genaamd STEP, werd gefinancierd door het Asiel, Migratie en Integratie Fonds van de Europese Unie.

Europese samenwerking

Mensenhandel is een internationaal fenomeen. Rode Kruis verenigingen uit meer dan twintig landen wisselen kennis en ervaring uit in een Europees netwerk. Het Nederlandse Rode Kruis is een van de coördinatoren.

Meer weten?

Neem contact op met Marieke van den Berg van het Programma Mensenhandel via OSM@redcross.nl of 070-4455831.