Waar investeert u in?

Als Vriend van het Rode Kruis investeert u in drie programma’s die gericht zijn op rampenvoorbereiding. Het doel is om mensen, zowel in Nederland als daarbuiten, minder kwetsbaar te maken en hen te beschermen tegen de impact van rampen.

We vinden het belangrijk om iets terug te geven aan de samenleving. Daadwerkelijk wat betekenen en je schouders er onder zetten: dat is de kunst. Daarom zijn we Vriend geworden van het Rode Kruis. Via het Rode Kruis komen we in aanraking met bedrijven en mensen die je anders nooit zou ontmoeten. Wij krijgen energie van samenwerkingen die ontstaan met betrokken bedrijven die normaal niet plaats zouden vinden

Erwin Hundling ESH Media - Vriend van het Rode Kruis

Programma 1: Natuurgeweld op de Filipijnen

Ieder jaar worden de Filipijnen getroffen door natuurgeweld. Tyfoons en moessonregens en de daarmee gepaard gaande stormen, vloedgolven en overstromingen teisteren de lokale bevolking.

Een goede voorbereiding voorkomt een hoop leed. Dat is op de Filipijnen, specifiek in het gebied rondom de stad Tacloban, gelukkig ook mogelijk! Met uw bijdrage van €300,- per maand kunnen we bijvoorbeeld 230 mangrovebomen planten die de kust helpen beschermen bij storm.

Hoe vaak worden de Filipijnen geteisterd door natuurgeweld?

De Filipijnen worden jaarlijks getroffen door zo’n 20 tyfoons. Daarnaast wordt het gebied rond Tacloban regelmatig geteisterd door vloedgolven en overstromingen door stormen en moessonregens.

Hoe helpt het Rode Kruis?

 • Met herstelde mangroves en strandbossen – Deze houden wind tegen en zetten de grond vast zodat modderbanken ontstaan. Zo vormen ze natuurlijke golfbrekers. Daardoor is het risico op overstromingen bij een storm minder groot. De bossen worden samen met lokale bewoners geplant en onderhouden. Een expert wordt geraadpleegd om de mangroves optimaal te plaatsen en in te richten.
 • Met betere waarschuwingssystemen voor slecht weer, voorlichting over rampenvoorbereiding en trainingen voor noodhulpteams – Zo weten mensen beter wat ze moeten doen als de nood aan de man komt.
 • Met trainingen op het gebied van hygiëne, schoon drinkwater en afval – Door eerdere stormen, waaronder de zware tyfoon Haiyan in 2013, zijn wc’s en waterpompen verwoest. Mensen die hun huis verloren door het natuurgeweld trokken naar andere gebieden, waar ze nu met meer mensen op één plek wonen. De gezondheidsrisico’s zijn hierdoor hoger. Daarom worden waterpompen gerepareerd of verplaatst naar betere plekken en er worden vaste locaties voor afvalverwerking ingericht.
 • Met nieuwe, duurzamere bronnen van levensonderhoud voor de lokale bevolking – De mangrovebossen spelen hierbij een belangrijke rol: vissen leven graag tussen de bomen en zeegrassen van de mangrovebossen. Bewoners van Tacloban kunnen deze vissen vangen voor eigen consumptie of voor de verkoop.

Hoeveel mensen worden er geholpen met dit project?

Het project richt zich direct op 1100 mensen in 7 wijken. Indirect worden er 17.333 mensen bereikt. Na afloop van het project zijn deze mensen minder kwetsbaar voor de tyfoons en overstromingen die vrijwel zeker weer zullen komen.

Waar investeer ik in?

Met uw bijdrage van €3.600,- per jaar investeert u in het voorkomen van rampen. Met behulp van uw investering kunnen we een van de volgende activiteiten realiseren:

 • 3.600 mangrovebomen planten die de kust helpen beschermen bij storm;
 • Vrijwilligers in 4 wijken een week trainen in het geven van hygiënevoorlichting;
 • 6 vrijstaande toiletten (incl. septic tank) bouwen;
 • 2 wijken voorzien van hulpmiddelen (bijv. sirenes, megafoons en geluidsinstallaties) om mensen te waarschuwen.

“De Oaktree Group levert al jaren communicatie-infrastructuur aan het Rode Kruis. Zo kwamen wij in contact met deze fantastische organisatie. Wat ons met name aantrekt is dat het Rode Kruis niet alleen hulp verleent, maar zich ook inzet om rampen te voorkomen. Het gezamenlijk doel van de Vrienden van het Rode Kruis verbindt ons. Dat maakt het een waardevol ondernemersnetwerk.” 

Roland van der Hoek Oaktree Group - Vriend van het Rode Kruis

“Informatie redt levens. Als specialist in Informatiemanagement onderstreept KBenP het belang van goede informatie. Daarom maken wij graag deel uit van het Vriendennetwerk van het Rode Kruis. We hechten veel waarde aan onze sociale verantwoordelijkheid en zijn blij dat wij als Vriend ons steentje kunnen bijdragen aan een betere voorbereiding op rampen.”

Marcel AldewereldKBenP - Vriend van het Rode Kruis

Programma 2: Goed Voorbereid

Ook in Nederland kunnen mensen in een noodsituatie komen. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Sommige mensen zijn extra kwetsbaar, zoals kinderen, ouderen en laaggeletterden. We proberen hen zo goed mogelijk voor te bereiden op noodsituaties. Onder de noemer ‘Goed Voorbereid’ werken we aan:

 • Het vergroten van risicobewustzijn en kennis;
 • Het aanleren van vaardigheden;
 • En het vergroten van het sociaal netwerk.

Als Vriend steunt u drie projecten binnen dit programma: de workshop Goed Voorbereid, de Contactcirkel en de Red Cross Quest.

Wat houdt de workshop Goed Voorbereid in?

Tijdens de workshop leren deelnemers hoe ze veelvoorkomende risico’s in hun directe leefomgeving kunt voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van brand, inbraak, een ernstige val of extreme wateroverlast. De workshop bevat handige tips en tricks die deelnemers direct kunnen toepassen.

Wat houdt de Contactcirkel in?

Niet iedereen heeft een netwerk om op terug te vallen. Dan is het fijn als toch iemand een oogje in het zeil houdt. Deelnemers van de Rode Kruis-contactcirkel letten op elkaar. Als het niet lukt om op een afgesproken moment contact te krijgen, zorgt de cirkel ervoor dat iemand een kijkje gaat nemen bij deze deelnemer. Zo vindt er elke dag een veiligheidscheck plaats en zorgen we dat deelnemers op tijd hulp krijgen.

Wat houdt de Red Cross Quest in?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat geldt ook voor kinderen. Dan is het belangrijk dat ze weten wat ze moeten doen. Daarom is er de Red Cross Quest. In deze educatieve speurtocht leren kinderen tussen de 7 en 12 jaar de basisbeginselen van eerste hulp.

Wat betekent mijn steun voor deze projecten?

Met uw steun kunnen we de workshop Goed Voorbereid, de Contactcirkel als de Red Cross Quest op meerdere plekken in het land uitbreiden. Met een Vriendenbijdrage van €3600,- per jaar kunnen we een van de volgende activiteiten realiseren:

 • 9 workshops Goed Voorbereid waaraan 180 deelnemers meedoen;
 • 10 Contactcirkels opzetten waar zo’n 100 mensen profijt van hebben;
 • 5 Red Cross Quest speurtochten organiseren waar 600 kinderen aan deelnemen.

“In deze onzekere tijd is steun harder nodig dan ooit. Wij zijn daarom ook trots en dankbaar dat wij middels de Vrienden van het Rode Kruis een klein steentje kunnen bijdragen zodat het Rode Kruis met al haar vrijwilligers nog meer mensen kan helpen.”

Jeen Budding Elfa - Vriend van het Rode Kruis

“De missie en activiteiten van het Rode Kruis zijn van onschatbare waarde voor de meest kwetsbare mensen op onze planeet. Onze generatie leeft in een tijd waarin de gevolgen van klimaatverandering voelbaar zijn. We kunnen niet wegkijken en hebben een verantwoordelijkheid om de oorzaken hiervan aan te pakken. Daarom steunt Parcls.com het Rode Kruis.”

Hans Lingeman Parcls.com - Vriend van het Rode Kruis

Programma 3: 510 data-initiatief

Informatie redt levens. Tijdens en vlak na een ramp, maar zeker ook ervóór. Die gedachte staat centraal bij 510, het data & digital-team van het Nederlandse Rode Kruis.

510 is opgericht om de snelheid, kwaliteit en kosteneffectiviteit van humanitaire hulp te verbeteren, door het maken en gebruiken van data- en digitale producten. Het team zet data om in begrijpelijke analyses voor hulpverleners en getroffenen, zodat zij zich beter kunnen voorbereiden op en beter kunnen omgaan met rampen en crises.

De steun van de Vrienden wordt besteed aan de ontwikkeling van producten voor een betere voorbereiding op rampen. In 2020 gaat het om twee projecten: forecast-based-financing methodologies (FbF) en het epidemic risk assessment (ERA).

Hoe werkt 510?

510 maakt producten voor alle rampenfases, inclusief voorbereiding op rampen. Acute hulp, zoals tijdens de coronacrisis, krijgt altijd prioriteit. Door de grootte van het team kan de ontwikkeling van andere producten ondertussen wel doorgaan. Het team bestaat momenteel uit zo’n 90 mensen, waarvan 80% professionele vrijwilligers: mensen met kennis en ervaring in data & digital. Dit zijn masterstudenten, maar ook academici en experts van grote (internationale) bedrijven.

Wat houdt het FbF-project in?

Bij veel rampen kunnen levens en bezittingen worden gered als mensen geld hebben om op tijd voorzorgsmaatregelen te nemen. Bijvoorbeeld om extra voorraden te kopen of vervoer om hun vee naar een veilige plek te brengen. Het Rode Kruis zet daarom steeds meer in op het geven van financiële steun vóórdat de ramp toeslaat via forecast-based financing, oftewel financiering gebaseerd op voorspellingen. Daarvoor is het cruciaal om te weten wanneer een ramp gaat toeslaan en welke gemeenschappen daardoor in gevaar komen. Daarom ontwikkelt 510 technische handleidingen en protocollen. Hulpverleners kunnen deze gebruiken om bij veelvoorkomende rampen zoals overstromingen en droogte forecast-based financing-hulp te verlenen.

Wat houdt het ERA-project in?

Zoals het coronavirus ons van dichtbij heeft laten zien, is het bij epidemieën zaak om uitbraken zo snel mogelijk in te dammen. Dit betekent dat hulpverleners en goederen naar de juiste plekken worden gestuurd. Maar hoe weten hulpverleners op tijd waar het risico het grootst is en welke factoren van belang zijn om dat risico te verkleinen? Met het Epidemic Risk Assessment wil 510 deze vragen beantwoorden. Dit model moet op basis van een grote verzameling factoren inzichtelijk maken in welke gebieden het risico op een ziekte-uitbraak het grootst is, en ook welke factoren daar de grootste rol in spelen. Op basis daarvan kunnen hulpverleners betere beslissingen maken in hun aanpak van de ziekte. Momenteel beperkt het onderzoek zich tot uitbraken van dengue in de Filipijnen.

Wat betekent mijn steun voor deze projecten?

Met de steun van de Vrienden wordt het onderzoek en de productontwikkeling door de medewerkers en vrijwilligers van 510 mogelijk gemaakt. Als u en 15 andere Vrienden 1 jaar €3.600 investeren, kan 510 een jaar werken aan de ontwikkeling van forecast-based financing-methodologieën. Als u en 19 andere Vrienden 2 jaar €3.600 per jaar investeren, kan 510 een jaar werken aan de ontwikkeling van het Epidemic Risk Assessment.

Hoeveel mensen worden hiermee geholpen?

Omdat het hier om onderzoek en productontwikkeling gaat, is deze vraag niet zo direct te beantwoorden als bij andere programma’s. Neem het ERA-project: dat richt zich nu op dengue in de Filipijnen. Als het onderzoek slaagt, kunnen mensen uit het hele land (met meer dan 100 miljoen inwoners) daar baat bij hebben. Bovendien kan het model daarna mogelijk uitgebouwd worden om ook bij dengue-uitbraken (en andere ziektes) in andere landen te helpen. Hoewel we dus geen concreet aantal aan deze projecten kunnen hangen, is de mogelijke impact op humanitaire hulpverlening en het potentiële bereik ervan enorm.

Wordt u ook Vriend?

Frank Asser

Frank Asser

Relatiemanager

Wilt u net als andere ondernemers ook Vriend van het Rode Kruis worden? Neem contact op met Frank Asser via 06-10886248 of fasser@redcross.nl.

Miles Hoen

Relatiemanager

Wilt u net als andere ondernemers ook Vriend van het Rode Kruis worden? Neem contact op met Miles Hoen via 06 34 18 56 17 of mhoen@redcross.nl

Veelgestelde vragen

Wordt mijn donatie volledig besteed aan de drie programma’s?

€0,82 van elke euro gaat naar hulp aan mensen in nood. Wij besteden maximaal 12,5% aan fondsenwervingskosten en vallen daarmee ruim binnen de CBF-norm van 25%. De donaties van de Vrienden worden gelijk verdeeld over de 3 programma’s die gesteund worden.

Het Rode Kruis is een noodhulporganisatie. Waarom kiezen jullie voor preventie?

Menselijk lijden voorkomen en verzachten, waar dan ook. Levens en gezondheid beschermen en respect waarborgen voor ieder mens. Dat is de missie van het Rode Kruis. Waarom zouden we wachten met hulp tot de ramp heeft plaatsgevonden, als we veel leed en schade kunnen voorkomen door in actie te komen vóórdat dat gebeurt?

Wat gebeurt er nadat ik mij heb aangemeld via jullie website?

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om een telefonische afspraak te maken. We kunnen ook een afspraak maken om bij u langs te komen. Vervolgens maken wij het contract in orde en ontvangt u de communicatietoolkit, de nieuwsbrieven, de EHBO-koffer en de uitnodiging voor de jaarlijkse bijeenkomst. Ook nemen we contact met u op voor de EHBO- of reanimatiecursus voor u en uw medewerkers.

Kan ik een persoonlijk gesprek aanvragen voor meer toelichting?

Natuurlijk. U kunt een persoonlijke afspraak maken via vrienden@redcross.nl of 06-10886248.

Waar vind ik meer informatie over de extra’s van dit programma?

Als u meer informatie wilt ontvangen over de extra’s, kunt u contact met ons opnemen via vrienden@redcross.nl of 06-10886248. 

Voor hoeveel jaar word ik Vriend?

Na 1 jaar kunt u het lidmaatschap jaarlijks opzeggen. Om de voortgang van de projecten te bewaken, vragen wij u echter om een lidmaatschap van 3 jaar.

Kan ik ook in termijnen mijn lidsmaatschap betalen?

Ja, dat kan met een maandelijkse incasso.

Wat is de opzegtermijn voor het opzeggen van mijn lidmaatschap?

Na 1 jaar kunt u het lidmaatschap jaarlijks opzeggen. 

Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?

Stuur uiterlijk twee maanden voor het einde van het contractjaar een e-mail naar vrienden@redcross.nl 

Hoe blijf ik op de hoogte van de voortgang van de projecten?

Als Vriend van het Rode Kruis ontvangt u een aantal keer per jaar een nieuwsbrief en wordt u uitgenodigd voor een jaarlijkse bijeenkomst bij het Rode Kruis. 

Samen maken we een verschil

Blijf op de hoogte

X
- Enter Your Location -
- or -
×