Word vrijwilliger Doneer

Meerjarenplan Nederlandse Rode Kruis

Een meerjarenplan komt bij het Rode Kruis als volgt tot stand: op basis van de visie van de IFRC (Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen) maakt het Rode Kruis een 10-jaarsvisie. Vervolgens maken we dit plan concreet in een aantal meerjarenplannen met een tijdspanne van maximaal vijf jaar.

Strategie 2021-2025 Informatieboekje

Downloaden

Goedkeuring en toezicht

De Ledenraad keurt de meerjarenplannen, jaarplannen en bijhorende begroting in halfjaarlijkse bijeenkomsten goed. Het verenigingsbestuur ziet toe op de uitvoering van deze plannen door de directeur en het managementteam van het Nederlandse Rode Kruis, in samenwerking met districtsbesturen.

Interne dialoog

Bij het maken, monitoren en bijsturen van alle plannen zijn zowel beroepskrachten als vrijwilligers betrokken:

  • Districtsbestuurders geven hun input op het opstellen van de nieuwe plannen en de evaluatie en monitoring hiervan door middel van feedback en evaluatiesessies, zowel landelijk als per district.
  • De inbreng van afdelingsbestuurders en vrijwilligers vragen we in landelijke feedbacksessies.

Externe dialoog

Ook vragen we verschillende partners, donateurs, overheidspartijen en collega-hulpverlenende organisaties om hun visie op de meerjarenplannen. De ledenraad keurt het meerjarenplan vervolgens goed. Op basis van het meerjarenplan definiëren we jaarlijkse doelstellingen en targets.

Continu evalueren en bijsturen

Het managementteam en middenkader evalueren een aantal keren per jaar gezamenlijk in hoeverre de behaalde resultaten voldoen aan de ingestoken koers.