Word vrijwilliger Doneer

Integriteit en ethisch handelen bij het Nederlandse Rode Kruis

Het belangrijkste en meest kwetsbare bezit van het Rode Kruis is vertrouwen. Het vertrouwen van donateurs, van vrijwilligers en medewerkers, van de overheid en niet op de laatste plaats: dat van de hulpvragers. Dat vertrouwen is gebaseerd op het feit dat het Rode Kruis in Nederland en daarbuiten al meer dan 150 jaar hulpverleent op basis van de zeven grondbeginselen. Normen die aangeven wat je van het Rode Kruis mag verwachten en die zijn unieke hulpverleningsmandaat bepalen. Hulp zonder aanziens des persoons, met respect voor de medemens, gebaseerd op een goede inschatting waar basislevensbehoeften het meeste in het gedrang zijn.

Zorgvuldig handelen op een manier die boven alle twijfel verheven is, vraagt om continue, structurele aandacht in de organisatie. Want ook bij het Nederlandse Rode Kruis als grote organisatie met veel vrijwilligers en medewerkers gaat natuurlijk niet altijd alles goed. Daarom doorlopen we een jaarlijkse integriteitscyclus, om op gezette tijden aandacht te besteden aan integriteit en ethisch handelen, en om op basis van evaluaties acties te ondernemen om verbeteringen aan te brengen als die nodig zijn. We willen onze integriteit continu versterken langs twee assen:

  • Integriteit in wát we doen: in onze hulpverlening: maken we de juiste keuzes en doen we wat we kunnen doen voor de juiste groepen? Zijn we zo ingericht en zijn we zo bewust dat we blinde vlekken in onze hulpverlening voorkomen?
  • Integriteit in hóe we dat doen: in ons gedrag: werken we samen in een open cultuur, waarin dingen die niet goed gaan wel bespreekbaar zijn? Pakken we signalen als organisatie goed op?

Daarbij zien we vier lijnen waarlangs we integriteit en ethisch handelen willen versterken. Medewerkers vanuit verschillende disciplines vormen samen het Team Integriteit om deze lijnen vast te houden en invulling te geven aan eventuele acties:

1. We hebben een goed geborgd leerproces op alle niveaus
We bouwen aan een voortdurend ethisch besef in alle lagen van de organisatie; dat doen we onder andere door op gezette tijden aandacht te besteden aan de praktische toepassing van de grondbeginselen, het jaarlijks organiseren van een Ethische Dag en een jaarlijkse peiling in de organisatie van ethische dilemma’s en integriteitskwesties.

2. We hebben een laagdrempelig toegankelijk ‘integriteitshuis’
Het Rode Kruis heeft een uitgebreid integriteitshuis voor vrijwilligers en medewerkers; een klokkenluidersregeling, een klachtenfunctionaris, vertrouwenspersonen, een geschillencommissie, een meldnummer voor seksueel wangedrag, et cetera. Waar nodig helpt het Team Integriteit mensen om de weg te vinden binnen het integriteitshuis. Ook werkt het Rode Kruis eraan dat het huis laagdrempelig toegankelijk is en blijft.

Een belangrijke pijler van het integriteitshuis is de gedragscode, die door vrijwilligers en medewerkers wordt getekend. Jaarlijks herinneren we mensen aan het belang van de gedragscode. Deze gedragscode is hier te vinden. Overige richtlijnen en gedragscodes vind je onderaan deze pagina.

3. We doorlopen een jaarlijkse integriteitscyclus om ons in hulp en gedrag scherp te houden
Om de aandacht voor integriteit te borgen, hebben we een integriteitscyclus ingericht. Daarin borgen we ook een externe blik op onze aanpak. De cyclus is niet veroordelend, maar gericht op verdere verbetering van ons moreel kompas. Onderdelen van de cyclus zijn onder andere een jaarlijkse evaluatie door het Team Integriteit van cases en inzichten, leidend tot aanbevelingen voor verbetering; aandacht voor integriteit in het jaarverslag; de jaarlijkse peiling van ethische kwesties en de organisatie van de jaarlijkse Ethische Dag; en een moreel beraad door bestuur, directie en MT.

4. We verantwoorden ons gedrag en handelen
Verantwoording is belangrijk om te leren als organisatie, zoals verwoord onder punt 1. Onder verantwoording hebben we onder andere aandacht voor de volgende punten:

  • Jaarlijks staan we stil bij de lessen uit de Tweede Wereldoorlog;
  • We benutten de informatie die bij ons binnenkomt via ons integriteitshuis: we analyseren die en met het Team Integriteit bepalen we jaarlijks, mede op basis van die informatie, de aandachtspunten voor het komende jaar;
  • We koppelen proactief terug naar stakeholders zodra dit relevant is; zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Partos, Goede Doelen Nederland en het CBF.

Het Nederlandse Rode Kruis heeft een klachtenfunctionaris. Mensen die een klacht willen indienen, kunnen contact opnemen met het Rode Kruis.

Ons integriteitsbeleid kunt u hier inzien. Ook vindt u daar antwoorden op andere vragen rondom integriteit en ethisch handelen.

1988

De taak van het Rode Kruis in Nederland is in 1988 opnieuw vastgelegd in een Koninklijk Besluit

Rode Kruis service

CBF-erkend goed doel

Het Rode Kruis is getoetst en erkend door toezichthouder Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het CBF erkent fondsenwervende organisaties die op verantwoorde wijze geld inzamelen voor een goed doel en hierbij aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Wil je meer weten over de eisen waar een goed doel aan moet voldoen om dit keurmerk te mogen voeren, zie www.geefgerust.nl.

Gedragscode van het Rode Kruis

Iedere vrijwilliger die zich structureel aan het Rode Kruis verbindt, ondertekent onze gedragscode. De gedragscode beschrijft wat er van je verwacht wordt en hoe je je gedraagt wanneer je het Nederlandse Rode Kruis vertegenwoordigt. De code bestaat uit vijf pijlers die het werk van het Rode Kruis kenmerken: onze grondbeginselen, respect, integriteit, daadkracht en toegankelijkheid.

Op onze social media-kanalen gaan we graag het gesprek aan met mensen. We doen dit met respect voor elkaars mening en verwachten hetzelfde van onze gesprekspartners. Daarom hanteren we op social media een aantal gespreksregels.

Richtlijnen en gedragscodes

Naast geldende wet- en regelgeving en andere bindende voorschriften waar het Nederlandse Rode Kruis aan voldoet, onderschrijven we nog een aantal belangrijke gedragscodes en richtlijnen, zoals:

Statuten

De statuten vormen de basis van onze Rode Kruis-vereniging. Ze bepalen het kader waarbinnen we als Nederlandse Rode Kruis onze activiteiten organiseren, samen met: