Word vrijwilliger Doneer

Tien vragen over hulpverlening Rode Kruis op de Molukken

Geplaatst op 16 januari 2020

Bij het Rode Kruis komen veel vragen binnen over onze noodhulpverlening en de besteding van de donaties na de aardbevingen op de Molukken. Hieronder de tien meest gestelde. De antwoorden formuleerden wij in samenspraak met op de Molukken actieve hulpverleners van het Indonesische Rode Kruis (PMI).  

Waar is de tot nu toe verleende noodhulp van betaald?

De hulpverlening is betaald met geld geschonken door de Australische overheid. Dit bedrag is direct na de ramp gedoneerd. Daarmee werd een noodhulpprogramma opgezet voor de eerste fase van hulpverlening.

Waar worden de donaties aan het Nederlandse Rode Kruis aan besteed?

Met dank aan de Nederlandse donaties is er ook een tweede fase van hulpverlening mogelijk. De hulp die het Rode Kruis in de tweede fase gaat verlenen, is gebaseerd op de noden geconstateerd bij het assessment (gestructureerde beoordeling van de situatie) van eind december 2019. De behoefte aan hulp op de Molukken is nog steeds groot en die kan met hulp van de Nederlandse donaties in gang worden gezet.

Wat deed het Rode Kruis tot nu toe aan hulpverlening op de Molukken?

Het Indonesische Rode Kruis (PMI) deelde 300 hygiënekits, 600 dekens, 600 dekzeilen, 100 babypakketten en 250 slaapmatten uit aan getroffenen van de aardbeving. Daarnaast was het betrokken bij het plaatsen van voorzieningen voor schoon water en het neerzetten van toiletgebouwen in tentenkampen. Verder biedt het Rode Kruis veilige plekken voor geëvacueerde kinderen en geeft het Rode Kruis voorlichting over het belang van hygiëne en schoon drinkwater.

Het Rode Kruis is niet de organisatie die de opvangkampen onderhoudt. We hebben vernomen dat er veel klachten binnenkomen over specifieke dekzeilen. Het Rode Kruis neemt deze klachten serieus en heeft deze dekzeilen bekeken. Het blijkt echter dat de dekzeilen waar klachten over komen, niet de dekzeilen zijn die het Rode Kruis heeft uitgedeeld.

Beschadigd huis na de zware aardbeving op de Molukken op 26 september vorig jaar.  

Waar verleent het Rode Kruis hulp?

In Liang, Waai, Tulehu, Suli, Thengha-Thengha, Tial, Nania, Negeri Lama, Kabau, Pelauw, Kariuw en Oma. De op de Molukken aanwezige hulporganisaties spraken onderling af wie in welke gebieden hulp verleent. De genoemde gebieden zijn dus toegekend aan het Rode Kruis.

Kaartje hulpverlening Nederlandse Rode Kruis Molukken

Downloaden

Waar zijn de donaties aan het Nederlandse Rode Kruis voor de Molukken?

Het Nederlandse Rode Kruis maakte het geld eind december over naar de Internationale Federatie van het Rode Kruis (IFRC). IFRC maakt op haar beurt weer over naar het Indonesische Rode Kruis (PMI). De Nederlandse donaties, die dus onlangs bij de IFRC zijn aangekomen, worden gebruikt voor verdere hulp aan de getroffenen op de Molukken. Daarbij ligt de focus op de meest kwetsbaren en op de noden die uit het eerdergenoemde assessment blijken.

Bijna in ieder land ter wereld zit een Rode Kruis-vereniging. Als er een ramp gebeurt in dat land, zijn er hulpverleners en vrijwilligers getraind om hulp te kunnen verlenen. Soms heeft het Rode Kruis in het desbetreffende land hulp nodig van zusterorganisaties. Bijvoorbeeld wanneer de ramp zo groot is dat het Rode Kruis geld of specifieke experts van het Rode Kruis in een ander land nodig heeft. Dan neemt het Rode Kruis in dat land contact op met het Internationale Rode Kruis (IFRC). Het IFRC coördineert dit soort internationale samenwerkingen tussen zusterverenigingen en zorgt ervoor dat de juiste ondersteuning op de juiste plek komt. Daarom heeft het Nederlandse Rode Kruis ook in dit geval contact via het IFRC. Het IFRC heeft ook een kantoor in Indonesië en werkt dagelijks samen met het Rode Kruis in Indonesië. Deze manier van werken zorgt voor een betere kwaliteit en coördinatie van hulpverlening wereldwijd en dus ook op de Molukken.

Waarom zien we geen hulp in sommige gebieden waar behoefte aan hulp is?

PMI is niet groot genoeg om in het volledige gebied noodhulp te verlenen en concentreert zich daarom, én om goede kwaliteit te kunnen bieden, op het gebied dat in eerste instantie aan hen is toegewezen. Een tweede oorzaak: net na de aardbeving hielpen er nog veel organisaties mee in de ontheemdenkampen, maar de meeste zijn na voltooiing van hun noodhulp-operatie weer vertrokken. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met een gebrek aan budget voor verlenging van hulpverlenende activiteiten.

Hulpverlening Molukken
Rode Kruis-vrijwilligers gaan net na de aardbeving van deur tot deur.

Hoe ziet de hulpverlening van het Rode Kruis op de Molukken er de komende tijd uit?

Het Indonesische Rode Kruis maakte zoals gezegd afgelopen december een inschatting van de noden. Op basis daarvan is besloten in te zetten op het verbeteren van de situatie op het gebied van schoon water, sanitatie en hygiëne. Dat komt in de praktijk neer op het bouwen van tijdelijke toiletblokken, beter afvalbeheer en installatie van waterleidingen in een aantal kampen. Een ander doel is het bevorderen van rampenparaatheid door voorlichting op scholen.

Hoe kan het dat veel mensen nog altijd kampen verblijven?

Het is inmiddels wel mogelijk om terug te gaan naar hun woningen aan de kust, maar veel mensen gaan niet terug omdat er nog steeds angst is voor tsunami’s. Ze zijn na de aardbeving in september gevlucht naar hoger gelegen gebieden en verblijven daar nog altijd in tijdelijke opvangcentra. Er wonen daarom op dit moment nog grote aantallen ontheemden in kampen op Ambon (Liang, Waai en Tulehu) en  Haruku (Kabaw, Kodmara-Romohoni, Oma, Ory en Namaea). Indonesië ligt in de zogenoemde ‘ring of fire’, in dit gebied is altijd een risico op aardbevingen. Als Rode Kruis vinden we het belangrijk om naast de hulpverlening, mensen ook voor te bereiden op dit soort rampen.

Mensen slapen in kapotte tenten, hoe kan dat?

Het is vreselijk dat niet aan alle behoeften van mensen is voldaan en dat sommige materialen die zijn gebruikt om eerste hulp te verlenen inmiddels mankementen vertonen. De getroffenen zitten langer in de kampen dan gedacht en sommige materialen, de eerdergenoemde dekzeilen bijvoorbeeld, gaan niet zo lang mee. Het Indonesische Rode Kruis heeft inmiddels dekzeilen van betere kwaliteit verspreid, maar dat gaat om een beperkt aantal.  Ze zijn uitgedeeld aan een zorgvuldig geselecteerd aantal gezinnen van wie de tenten kapot of lek waren.

Hoe kan ik zien op welke manier en hoeveel van het gedoneerde geld wordt uitgegeven?

Als een noodhulpprogramma wordt afgerond, stelt het Rode Kruis een rapportage op over de door het Rode Kruis georganiseerde hulp. De gegevens over de financiering van deze hulpactie verschijnen in grote lijnen in halfjaarlijkse rapporten van het Indonesische Rode Kruis. Het eerste rapport is vanaf medio maart online beschikbaar op ifrc.org.

Wil je meer weten over Hulp wereldwijd?

extreem weer Rode Kruis

Van hittegolf tot overstroming: uitzondering of business as usual?

24 mei 2024

Een badkamer bezaaid met hagelstenen of huizen ondergelopen met water. Afgelopen week had Nederland te maken met flinke wateroverlast. Maar niet alleen hier, wereldwijd lijkt het weer ontregeld. Zijn dit slechts incidenten of moeten we ons voorbereiden op een nieuw normaal met extreme weersomstandigheden? Deze vraagt houdt ook experts van het Rode Kruis Klimaatcentrum bezig.

Lees meer